ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9
Hebrews 9 Tischendorf
1ἔχω μέν οὖν καί ὁ πρῶτος δικαίωμα λατρεία ὁ τέ ἅγιος κοσμικός 2σκηνή γάρ κατασκευάζω ὁ πρῶτος ἐν ὅς ὁ τέ λυχνία καί ὁ τράπεζα καί ὁ πρόθεσις ὁ ἄρτος ὅστις λέγω ἅγιος 3μετά δέ ὁ δεύτερος καταπέτασμα σκηνή ὁ λέγω ἅγιος ἅγιος 4χρύσεος ἔχω θυμιαστήριον καί ὁ κιβωτός ὁ διαθήκη περικαλύπτω πάντοθεν χρυσίον ἐν ὅς στάμνος χρύσεος ἔχω ὁ μάννα καί ὁ ῥάβδος Ἀαρών ὁ βλαστάνω καί ὁ πλάξ ὁ διαθήκη 5ὑπεράνω δέ αὐτός χερουβίμ δόξα κατασκιάζω ὁ ἱλαστήριον περί ὅς οὐ εἰμί νῦν λέγω κατά μέρος

6οὗτος δέ οὕτω κατασκευάζω εἰς μέν ὁ πρῶτος σκηνή διαπαντός εἴσειμι ὁ ἱερεύς ὁ λατρεία ἐπιτελέω 7εἰς δέ ὁ δεύτερος ἅπαξ ὁ ἐνιαυτός μόνος ὁ ἀρχιερεύς οὐ χωρίς αἷμα ὅς προσφέρω ὑπέρ ἑαυτοῦ καί ὁ ὁ λαός ἀγνόημα 8οὗτος δηλόω ὁ πνεῦμα ὁ ἅγιος μήπω φανερόω ὁ ὁ ἅγιος ὁδός ἔτι ὁ πρῶτος σκηνή ἔχω στάσις 9ὅστις παραβολή εἰς ὁ καιρός ὁ ἐνίστημι κατά ὅς δῶρον τέ καί θυσία προσφέρω μή δύναμαι κατά συνείδησις τελειόω ὁ λατρεύω 10μόνον ἐπί βρῶμα καί πόμα καί διάφορος βαπτισμός δικαίωμα σάρξ μέχρι καιρός διόρθωσις ἐπίκειμαι

11Χριστός δέ παραγίνομαι ἀρχιερεύς ὁ μέλλω ἀγαθός διά ὁ μέγας καί τέλειος σκηνή οὐ χειροποίητος οὗτος εἰμί οὐ οὗτος ὁ κτίσις 12οὐδέ διά αἷμα τράγος καί μόσχος διά δέ ὁ ἴδιος αἷμα εἰσέρχομαι ἐφάπαξ εἰς ὁ ἅγιος αἰώνιος λύτρωσις εὑρίσκω 13εἰ γάρ ὁ αἷμα τράγος καί ταῦρος καί σποδός δάμαλις ῥαντίζω ὁ κοινόω ἁγιάζω πρός ὁ ὁ σάρξ καθαρότης 14πόσος μᾶλλον ὁ αἷμα ὁ Χριστός ὅς διά πνεῦμα αἰώνιος ἑαυτοῦ προσφέρω ἄμωμος ὁ θεός καθαρίζω ὁ συνείδησις ὑμεῖς ἀπό νεκρός ἔργον εἰς ὁ λατρεύω θεός ζάω

15καί διά οὗτος διαθήκη καινός μεσίτης εἰμί ὅπως θάνατος γίνομαι εἰς ἀπολύτρωσις ὁ ἐπί ὁ πρῶτος διαθήκη παράβασις ὁ ἐπαγγελία λαμβάνω ὁ καλέω ὁ αἰώνιος κληρονομία 16ὅπου γάρ διαθήκη θάνατος ἀνάγκη φέρω ὁ διατίθεμαι 17διαθήκη γάρ ἐπί νεκρός βέβαιος ἐπεί μήποτε ἰσχύω ὅτε ζάω ὁ διατίθεμαι 18ὅθεν οὐδέ ὁ πρῶτος χωρίς αἷμα ἐγκαινίζω 19λαλέω γάρ πᾶς ἐντολή κατά νόμος ὑπό Μωσεύς πᾶς ὁ λαός λαμβάνω ὁ αἷμα ὁ μόσχος καί ὁ τράγος μετά ὕδωρ καί ἔριον κόκκινος καί ὕσσωπος αὐτός τέ ὁ βιβλίον καί πᾶς ὁ λαός ῥαντίζω 20λέγω οὗτος ὁ αἷμα ὁ διαθήκη ὅς ἐντέλλομαι πρός ὑμεῖς ὁ θεός 21καί ὁ σκηνή δέ καί πᾶς ὁ σκεῦος ὁ λειτουργία ὁ αἷμα ὁμοίως ῥαντίζω 22καί σχεδόν ἐν αἷμα πᾶς καθαρίζω κατά ὁ νόμος καί χωρίς αἱματεκχυσία οὐ γίνομαι ἄφεσις

23ἀνάγκη οὖν ὁ μέν ὑπόδειγμα ὁ ἐν ὁ οὐρανός οὗτος καθαρίζω αὐτός δέ ὁ ἐπουράνιος κρείττων θυσία παρά οὗτος 24οὐ γάρ εἰς χειροποίητος εἰσέρχομαι ἅγιος Χριστός ἀντίτυπον ὁ ἀληθινός ἀλλά εἰς αὐτός ὁ οὐρανός νῦν ἐμφανίζω ὁ πρόσωπον ὁ θεός ὑπέρ ἡμᾶς 25οὐδέ ἵνα πολλάκις προσφέρω ἑαυτοῦ ὥσπερ ὁ ἀρχιερεύς εἰσέρχομαι εἰς ὁ ἅγιος κατά ἐνιαυτός ἐν αἷμα ἀλλότριος 26ἐπεί δεῖ αὐτός πολλάκις πάσχω ἀπό καταβολή κόσμος νυνί δέ ἅπαξ ἐπί συντέλεια ὁ αἰών εἰς ἀθέτησις ἁμαρτία διά ὁ θυσία αὐτός φανερόω 27καί κατά ὅσος ἀπόκειμαι ὁ ἄνθρωπος ἅπαξ ἀποθνήσκω μετά δέ οὗτος κρίσις 28οὕτω καί ὁ Χριστός ἅπαξ προσφέρω εἰς ὁ πολύς ἀναφέρω ἁμαρτία ἐκ δεύτερος χωρίς ἁμαρτία ὁράω ὁ αὐτός ἀπεκδέχομαι εἰς σωτηρία

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Hebrews 8
Top of Page
Top of Page