ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12
Hebrews 12 Tischendorf
1τοιγαροῦν καί ἡμᾶς τοσοῦτος ἔχω περίκειμαι ἡμᾶς νέφος μάρτυς ὄγκος ἀποτίθημι πᾶς καί ὁ εὐπερίστατος ἁμαρτία διά ὑπομονή τρέχω ὁ πρόκειμαι ἡμᾶς ἀγών 2ἀφοράω εἰς ὁ ὁ πίστις ἀρχηγός καί τελειωτής Ἰησοῦς ὅς ἀντί ὁ πρόκειμαι αὐτός χαρά ὑπομένω σταυρός αἰσχύνη καταφρονέω ἐν δεξιός τέ ὁ θρόνος ὁ θεός καθίζω

3ἀναλογίζομαι γάρ ὁ τοιοῦτος ὑπομένω ὑπό ὁ ἁμαρτωλός εἰς ἑαυτοῦ ἀντιλογία ἵνα μή κάμνω ὁ ψυχή ὑμεῖς ἐκλύω 4οὔπω μέχρι αἷμα ἀντικαθίστημι πρός ὁ ἁμαρτία ἀνταγωνίζομαι 5καί ἐκλανθάνομαι ὁ παράκλησις ὅστις ὑμεῖς ὡς υἱός διαλέγομαι υἱός ἐγώ μή ὀλιγωρέω παιδεία κύριος μηδέ ἐκλύω ὑπό αὐτός ἐλέγχω 6ὅς γάρ ἀγαπάω κύριος παιδεύω μαστιγόω δέ πᾶς υἱός ὅς παραδέχομαι 7εἰς παιδεία ὑπομένω ὡς υἱός ὑμεῖς προσφέρω ὁ θεός τίς γάρ υἱός ὅς οὐ παιδεύω πατήρ 8εἰ δέ χωρίς εἰμί παιδεία ὅς μέτοχος γίνομαι πᾶς ἄρα νόθος καί οὐ υἱός εἰμί 9εἶτα ὁ μέν ὁ σάρξ ἡμᾶς πατήρ ἔχω παιδευτής καί ἐντρέπω οὐ πολύς μᾶλλον ὑποτάσσω ὁ πατήρ ὁ πνεῦμα καί ζάω 10ὁ μέν γάρ πρός ὀλίγος ἡμέρα κατά ὁ δοκέω αὐτός παιδεύω ὁ δέ ἐπί ὁ συμφέρω εἰς ὁ μεταλαμβάνω ὁ ἁγιότης αὐτός 11πᾶς μέν παιδεία πρός μέν ὁ πάρειμι οὐ δοκέω χαρά εἰμί ἀλλά λύπη ὕστερον δέ καρπός εἰρηνικός ὁ διά αὐτός γυμνάζω ἀποδίδωμι δικαιοσύνη

12διό ὁ παρίημι χείρ καί ὁ παραλύω γόνυ ἀνορθόω 13καί τροχιά ὀρθός ποιέω ὁ πούς ὑμεῖς ἵνα μή ὁ χωλός ἐκτρέπω ἰάομαι δέ μᾶλλον

14εἰρήνη διώκω μετά πᾶς καί ὁ ἁγιασμός ὅς χωρίς οὐδείς ὁράω ὁ κύριος 15ἐπισκοπέω μή τὶς ὑστερέω ἀπό ὁ χάρις ὁ θεός μή τὶς ῥίζα πικρία ἄνω φύω ἐνοχλέω καί διά οὗτος μιαίνω ὁ πολύς 16μή τὶς πόρνος ἤ βέβηλος ὡς Ἠσαῦ ὅς ἀντί βρῶσις εἷς ἀποδίδωμι ὁ πρωτοτόκια ἑαυτοῦ 17εἴδω γάρ ὅτι καί μετέπειτα θέλω κληρονομέω ὁ εὐλογία ἀποδοκιμάζω μετάνοια γάρ τόπος οὐ εὑρίσκω καίπερ μετά δάκρυ ἐκζητέω αὐτός

18οὐ γάρ προσέρχομαι ψηλαφάω καί καίω πῦρ καί γνόφος καί ζόφος καί θύελλα 19καί σάλπιγξ ἦχος καί φωνή ῥῆμα ὅς ὁ ἀκούω παραιτέομαι μή προστίθημι αὐτός λόγος 20οὐ φέρω γάρ ὁ διαστέλλομαι κἄν θηρίον θιγγάνω ὁ ὄρος λιθοβολέω 21καί οὕτω φοβερός εἰμί ὁ φαντάζω Μωσεύς λέγω ἔκφοβος εἰμί καί ἔντρομος 22ἀλλά προσέρχομαι Σιών ὄρος καί πόλις θεός ζάω Ἱερουσαλήμ ἐπουράνιος καί μυριάς ἄγγελος 23πανήγυρις καί ἐκκλησία πρωτότοκος ἀπογράφω ἐν οὐρανός καί κριτής θεός πᾶς καί πνεῦμα δίκαιος τελειόω 24καί διαθήκη νέος μεσίτης Ἰησοῦς καί αἷμα ῥαντισμός κρείττων λαλέω παρά ὁ Ἄβελ

25βλέπω μή παραιτέομαι ὁ λαλέω εἰ γάρ ἐκεῖνος οὐ ἐκφεύγω ἐπί γῆ παραιτέομαι ὁ χρηματίζω πολύς μᾶλλον ἡμᾶς ὁ ὁ ἀπό οὐρανός ἀποστρέφω 26ὅς ὁ φωνή ὁ γῆ σαλεύω τότε νῦν δέ ἐπαγγέλλω λέγω ἔτι ἅπαξ ἐγώ σείω οὐ μόνον ὁ γῆ ἀλλά καί ὁ οὐρανός 27ὁ δέ ἔτι ἅπαξ δηλόω ὁ ὁ σαλεύω μετάθεσις ὡς ποιέω ἵνα μένω ὁ μή σαλεύω 28διό βασιλεία ἀσάλευτος παραλαμβάνω ἔχω χάρις διά ὅς λατρεύω εὐαρέστως ὁ θεός μετά εὐλάβεια καί αἰδώς 29καί γάρ ὁ θεός ἡμᾶς πῦρ καταναλίσκω

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Hebrews 11
Top of Page
Top of Page