ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13
Hebrews 13 Tischendorf
1ὁ φιλαδελφία μένω 2ὁ φιλονεξία μή ἐπιλανθάνομαι διά οὗτος γάρ λανθάνω τὶς ξενίζω ἄγγελος 3μιμνήσκω ὁ δέσμιος ὡς συνδέω ὁ κακουχέω ὡς καί αὐτός εἰμί ἐν σῶμα 4τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶς καί ὁ κοίτη ἀμίαντος πόρνος γάρ καί μοιχός κρίνω ὁ θεός 5ἀφιλάργυρος ὁ τρόπος ἀρκέω ὁ πάρειμι αὐτός γάρ ἐρέω οὐ μή σύ ἀνίημι οὐδέ οὐ μή σύ ἐγκαταλείπω 6ὥστε θαῤῥέω ἡμᾶς λέγω κύριος ἐγώ βοηθός οὐ φοβέω τίς ποιέω ἐγώ ἄνθρωπος

7μνημονεύω ὁ ἡγέομαι ὑμεῖς ὅστις λαλέω ὑμεῖς ὁ λόγος ὁ θεός ὅς ἀναθεωρέω ὁ ἔκβασις ὁ ἀναστροφή μιμέομαι ὁ πίστις 8Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς ὁ αἰών 9διδαχή ποικίλος καί ξένος μή παραφέρω καλός γάρ χάρις βεβαιόω ὁ καρδία οὐ βρῶμα ἐν ὅς οὐ ὠφελέω ὁ περιπατέω 10ἔχω θυσιαστήριον ἐκ ὅς φάγω οὐ ἔχω ἐξουσία ὁ ὁ σκηνή λατρεύω 11ὅς γάρ εἰσφέρω ζῶον ὁ αἷμα περί ἁμαρτία εἰς ὁ ἅγιος διά ὁ ἀρχιερεύς οὗτος ὁ σῶμα κατακαίω ἔξω ὁ παρεμβολή 12διό καί Ἰησοῦς ἵνα ἁγιάζω διά ὁ ἴδιος αἷμα ὁ λαός ἔξω ὁ πύλη πάσχω 13τοίνυν ἐξέρχομαι πρός αὐτός ἔξω ὁ παρεμβολή ὁ ὀνειδισμός αὐτός φέρω 14οὐ γάρ ἔχω ὧδε μένω πόλις ἀλλά ὁ μέλλω ἐπιζητέω 15διά αὐτός οὖν ἀναφέρω θυσία αἴνεσις διαπαντός ὁ θεός οὗτος εἰμί καρπός χεῖλος ὁμολογέω ὁ ὄνομα αὐτός 16ὁ δέ εὐποιΐα καί κοινωνία μή ἐπιλανθάνομαι τοιοῦτος γάρ θυσία εὐαρεστέω ὁ θεός

17πείθω ὁ ἡγέομαι ὑμεῖς καί ὑπείκω αὐτός γάρ ἀγρυπνέω ὑπέρ ὁ ψυχή ὑμεῖς ὡς λόγος ἀποδίδωμι ἵνα μετά χαρά οὗτος ποιέω καί μή στενάζω ἀλυσιτελής γάρ ὑμεῖς οὗτος

18προσεύχομαι περί ἡμᾶς πείθω γάρ ὅτι καλός συνείδησις ἔχω ἐν πᾶς καλῶς θέλω ἀναστρέφω 19περισσοτέρως δέ παρακαλέω οὗτος ποιέω ἵνα τάχιον ἀποκαθίστημι ὑμεῖς

20ὁ δέ θεός ὁ εἰρήνη ὁ ἀνάγω ἐκ νεκρός ὁ ποιμήν ὁ πρόβατον ὁ μέγας ἐν αἷμα διαθήκη αἰώνιος ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς 21καταρτίζω ὑμεῖς ἐν πᾶς ἀγαθός εἰς ὁ ποιέω ὁ θέλημα αὐτός ποιέω ἐν ἡμᾶς ὁ εὐάρεστος ἐνώπιον αὐτός διά Ἰησοῦς Χριστός ὅς ὁ δόξα εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών ἀμήν

22παρακαλέω δέ ὑμεῖς ἀδελφός ἀνέχομαι ὁ λόγος ὁ παράκλησις καί γάρ διά βραχύς ἐπιστέλλω ὑμεῖς 23γινώσκω ὁ ἀδελφός ἡμᾶς Τιμόθεος ἀπολύω μετά ὅς ἐάν τάχιον ἔρχομαι ὁράω ὑμεῖς 24ἀσπάζομαι πᾶς ὁ ἡγέομαι ὑμεῖς καί πᾶς ὁ ἅγιος ἀσπάζομαι ὑμεῖς ὁ ἀπό ὁ Ἰταλία 25ὁ χάρις μετά πᾶς ὑμεῖς

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Hebrews 12
Top of Page
Top of Page