ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 4
Ephesians 4 Tischendorf
1παρακαλέω οὖν ὑμεῖς ἐγώ ὁ δέσμιος ἐν κύριος ἀξίως περιπατέω ὁ κλῆσις ὅς καλέω 2μετά πᾶς ταπεινοφροσύνη καί πραΰτης μετά μακροθυμία ἀνέχομαι ἀλλήλων ἐν ἀγάπη 3σπουδάζω τηρέω ὁ ἑνότης ὁ πνεῦμα ἐν ὁ σύνδεσμος ὁ εἰρήνη 4εἷς σῶμα καί εἷς πνεῦμα καθώς καί καλέω ἐν εἷς ἐλπίς ὁ κλῆσις ὑμεῖς 5εἷς κύριος εἷς πίστις εἷς βάπτισμα 6εἷς θεός καί πατήρ πᾶς ὁ ἐπί πᾶς καί διά πᾶς καί ἐν πᾶς

7εἷς δέ ἕκαστος ἡμᾶς δίδωμι ὁ χάρις κατά ὁ μέτρον ὁ δωρεά ὁ Χριστός 8διό λέγω ἀναβαίνω εἰς ὕψος αἰχμαλωτεύω αἰχμαλωσία δίδωμι δόμα ὁ ἄνθρωπος 9ὁ δέ ἀναβαίνω τίς εἰμί εἰ μή ὅτι καί καταβαίνω εἰς ὁ κατώτερος μέρος ὁ γῆ 10ὁ καταβαίνω αὐτός εἰμί καί ὁ ἀναβαίνω ὑπεράνω πᾶς ὁ οὐρανός ἵνα πληρόω ὁ πᾶς 11καί αὐτός δίδωμι ὁ μέν ἀπόστολος ὁ δέ προφήτης ὁ δέ εὐαγγελιστής ὁ δέ ποιμήν καί διδάσκαλος 12πρός ὁ καταρτισμός ὁ ἅγιος εἰς ἔργον διακονία εἰς οἰκοδομή ὁ σῶμα ὁ Χριστός 13μέχρι καταντάω ὁ πᾶς εἰς ὁ ἑνότης ὁ πίστις καί ὁ ἐπίγνωσις ὁ υἱός ὁ θεός εἰς ἀνήρ τέλειος εἰς μέτρον ἡλικία ὁ πλήρωμα ὁ Χριστός 14ἵνα μηκέτι εἰμί νήπιος κλυδωνίζομαι καί περιφέρω πᾶς ἄνεμος ὁ διδασκαλία ἐν ὁ κυβεία ὁ ἄνθρωπος ἐν πανουργία πρός ὁ μεθοδεία ὁ πλάνη 15ἀληθεύω δέ ἐν ἀγάπη αὐξάνω εἰς αὐτός ὁ πᾶς ὅς εἰμί ὁ κεφαλή Χριστός 16ἐκ ὅς πᾶς ὁ σῶμα συναρμολογέω καί συμβιβάζω διά πᾶς ἁφή ὁ ἐπιχορηγία κατά ἐνέργεια ἐν μέτρον εἷς ἕκαστος μέρος ὁ αὔξησις ὁ σῶμα ποιέω εἰς οἰκοδομή αὐτός ἐν ἀγάπη

17οὗτος οὖν λέγω καί μαρτύρομαι ἐν κύριος μηκέτι ὑμεῖς περιπατέω καθώς καί ὁ ἔθνος περιπατέω ἐν ματαιότης ὁ νοῦς αὐτός 18σκοτόω ὁ διάνοια εἰμί ἀπαλλοτριόω ὁ ζωή ὁ θεός διά ὁ ἄγνοια ὁ εἰμί ἐν αὐτός διά ὁ πώρωσις ὁ καρδία αὐτός 19ὅστις ἀπαλγέω ἑαυτοῦ παραδίδωμι ὁ ἀσέλγεια εἰς ἐργασία ἀκαθαρσία πᾶς ἐν πλεονεξία 20ὑμεῖς δέ οὐ οὕτω μανθάνω ὁ Χριστός 21εἴγε αὐτός ἀκούω καί ἐν αὐτός διδάσκω καθώς εἰμί ἀλήθεια ἐν ὁ Ἰησοῦς 22ἀποτίθημι ὑμεῖς κατά ὁ πρότερος ἀναστροφή ὁ παλαιός ἄνθρωπος ὁ φθείρω κατά ὁ ἐπιθυμία ὁ ἀπάτη 23ἀνανεόω δέ ὁ πνεῦμα ὁ νοῦς ὑμεῖς 24καί ἐνδύω ὁ καινός ἄνθρωπος ὁ κατά θεός κτίζω ἐν δικαιοσύνη καί ὁσιότης ὁ ἀλήθεια

25διό ἀποτίθημι ὁ ψεῦδος λαλέω ἀλήθεια ἕκαστος μετά ὁ πλησίον αὐτός ὅτι εἰμί ἀλλήλων μέλος 26ὀργίζω καί μή ἁμαρτάνω ὁ ἥλιος μή ἐπιδύω ἐπί παροργισμός ὑμεῖς 27μηδέ δίδωμι τόπος ὁ διάβολος 28ὁ κλέπτω μηκέτι κλέπτω μᾶλλον δέ κοπιάω ἐργάζομαι ὁ ἴδιος χείρ ὁ ἀγαθός ἵνα ἔχω μεταδίδωμι ὁ χρεία ἔχω 29πᾶς λόγος σαπρός ἐκ ὁ στόμα ὑμεῖς μή ἐκπορεύομαι ἀλλά εἰ τὶς ἀγαθός πρός οἰκοδομή ὁ χρεία ἵνα δίδωμι χάρις ὁ ἀκούω 30καί μή λυπέω ὁ πνεῦμα ὁ ἅγιος ὁ θεός ἐν ὅς σφραγίζω εἰς ἡμέρα ἀπολύτρωσις 31πᾶς πικρία καί θυμός καί ὀργή καί κραυγή καί βλασφημία αἴρω ἀπό ὑμεῖς σύν πᾶς κακία 32γίνομαι δέ εἰς ἀλλήλων χρηστός εὔσπλαγχνος χαρίζομαι ἑαυτοῦ καθώς καί ὁ θεός ἐν Χριστός χαρίζομαι ὑμεῖς

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Ephesians 3
Top of Page
Top of Page