ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 3
Ephesians 3 Tischendorf
1οὗτος χάριν ἐγώ Παῦλος ὁ δέσμιος ὁ Χριστός ὑπέρ ὑμεῖς ὁ ἔθνος 2εἴγε ἀκούω ὁ οἰκονομία ὁ χάρις ὁ θεός ὁ δίδωμι ἐγώ εἰς ὑμεῖς 3ὅτι κατά ἀποκάλυψις γνωρίζω ἐγώ ὁ μυστήριον καθώς προγράφω ἐν ὀλίγος 4πρός ὅς δύναμαι ἀναγινώσκω νοιέω ὁ σύνεσις ἐγώ ἐν ὁ μυστήριον ὁ Χριστός 5ὅς ἕτερος γενεά οὐ γνωρίζω ὁ υἱός ὁ ἄνθρωπος ὡς νῦν ἀποκαλύπτω ὁ ἅγιος ἀπόστολος αὐτός καί προφήτης ἐν πνεῦμα 6εἰμί ὁ ἔθνος συγκληρονόμος καί σύσσωμος καί συμμέτοχος ὁ ἐπαγγελία ἐν Χριστός Ἰησοῦς διά ὁ εὐαγγέλιον 7ὅς γίνομαι διάκονος κατά ὁ δωρεά ὁ χάρις ὁ θεός ὁ δίδωμι ἐγώ κατά ὁ ἐνέργεια ὁ δύναμις αὐτός 8ἐγώ ὁ ἐλαχιστότερος πᾶς ἅγιος δίδωμι ὁ χάρις οὗτος ὁ ἔθνος εὐαγγελίζω ὁ ἀνεξιχνίαστος πλοῦτος ὁ Χριστός 9καί φωτίζω τίς ὁ οἰκονομία ὁ μυστήριον ὁ ἀποκρύπτω ἀπό ὁ αἰών ἐν ὁ θεός ὁ ὁ πᾶς κτίζω 10ἵνα γνωρίζω νῦν ὁ ἀρχή καί ὁ ἐξουσία ἐν ὁ ἐπουράνιος διά ὁ ἐκκλησία ὁ πολυποίκιλος σοφία ὁ θεός 11κατά πρόθεσις ὁ αἰών ὅς ποιέω ἐν ὁ Χριστός Ἰησοῦς ὁ κύριος ἡμᾶς 12ἐν ὅς ἔχω ὁ παῤῥησία καί προσαγωγή ἐν πεποίθησις διά ὁ πίστις αὐτός 13διό αἰτέω μή ἐκκακέω ἐν ὁ θλῖψις ἐγώ ὑπέρ ὑμεῖς ὅστις εἰμί δόξα ὑμεῖς

14οὗτος χάριν κάμπτω ὁ γόνυ ἐγώ πρός ὁ πατήρ 15ἐκ ὅς πᾶς πατριά ἐν οὐρανός καί ἐπί γῆ ὀνομάζω 16ἵνα δίδωμι ὑμεῖς κατά ὁ πλοῦτος ὁ δόξα αὐτός δύναμις κραταιόω διά ὁ πνεῦμα αὐτός εἰς ὁ ἔσω ἄνθρωπος 17κατοικέω ὁ Χριστός διά ὁ πίστις ἐν ὁ καρδία ὑμεῖς 18ἐν ἀγάπη ῥιζόω καί θεμελιόω ἵνα ἐξισχύω καταλαμβάνω σύν πᾶς ὁ ἅγιος τίς ὁ πλάτος καί μῆκος καί βάθος καί ὕψος 19γινώσκω τέ ὁ ὑπερβάλλω ὁ γνῶσις ἀγάπη ὁ Χριστός ἵνα πληρόω εἰς πᾶς ὁ πλήρωμα ὁ θεός

20ὁ δέ δύναμαι ὑπέρ πᾶς ποιέω περισσός ὅς αἰτέω ἤ νοιέω κατά ὁ δύναμις ὁ ἐνεργέω ἐν ἡμᾶς 21αὐτός ὁ δόξα ἐν ὁ ἐκκλησία καί ἐν Χριστός Ἰησοῦς εἰς πᾶς ὁ γενεά ὁ αἰών ὁ αἰών ἀμήν

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Ephesians 2
Top of Page
Top of Page