ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2
Ephesians 2 Tischendorf
1καί ὑμεῖς εἰμί νεκρός ὁ παράπτωμα καί ὁ ἁμαρτία ὑμεῖς 2ἐν ὅς ποτέ περιπατέω κατά ὁ αἰών ὁ κόσμος οὗτος κατά ὁ ἄρχων ὁ ἐξουσία ὁ ἀήρ ὁ πνεῦμα ὁ νῦν ἐνεργέω ἐν ὁ υἱός ὁ ἀπείθεια 3ἐν ὅς καί ἡμᾶς πᾶς ἀναστρέφω ποτέ ἐν ὁ ἐπιθυμία ὁ σάρξ ἡμᾶς ποιέω ὁ θέλημα ὁ σάρξ καί ὁ διάνοια καί εἰμί τέκνον φύσις ὀργή ὡς καί ὁ λοιποί 4ὁ δέ θεός πλούσιος εἰμί ἐν ἔλεος διά ὁ πολύς ἀγάπη αὐτός ὅς ἀγαπάω ἡμᾶς 5καί εἰμί ἡμᾶς νεκρός ὁ παράπτωμα συζωοποιέω ὁ Χριστός χάρις εἰμί σώζω 6καί συνεγείρω καί συγκαθίζω ἐν ὁ ἐπουράνιος ἐν Χριστός Ἰησοῦς 7ἵνα ἐνδείκνυμι ἐν ὁ αἰών ὁ ἐπέρχομαι ὁ ὑπερβάλλω πλοῦτος ὁ χάρις αὐτός ἐν χρηστότης ἐπί ἡμᾶς ἐν Χριστός Ἰησοῦς 8ὁ γάρ χάρις εἰμί σώζω διά πίστις καί οὗτος οὐ ἐκ ὑμεῖς θεός ὁ δῶρον 9οὐ ἐκ ἔργον ἵνα μή τὶς καυχάομαι 10αὐτός γάρ εἰμί ποίημα κτίζω ἐν Χριστός Ἰησοῦς ἐπί ἔργον ἀγαθός ὅς προετοιμάζω ὁ θεός ἵνα ἐν αὐτός περιπατέω

11διό μνημονεύω ὅτι ποτέ ὑμεῖς ὁ ἔθνος ἐν σάρξ ὁ λέγω ἀκροβυστία ὑπό ὁ λέγω περιτομή ἐν σάρξ χειροποίητος 12ὅτι εἰμί ὁ καιρός ἐκεῖνος χωρίς Χριστός ἀπαλλοτριόω ὁ πολιτεία ὁ Ἰσραήλ καί ξένος ὁ διαθήκη ὁ ἐπαγγελία ἐλπίς μή ἔχω καί ἄθεος ἐν ὁ κόσμος 13νυνί δέ ἐν Χριστός Ἰησοῦς ὑμεῖς ὁ ποτέ εἰμί μακράν γίνομαι ἐγγύς ἐν ὁ αἷμα ὁ Χριστός 14αὐτός γάρ εἰμί ὁ εἰρήνη ἡμᾶς ὁ ποιέω ὁ ἀμφότερος εἷς καί ὁ μεσότοιχον ὁ φραγμός λύω 15ὁ ἔχθρα ἐν ὁ σάρξ αὐτός ὁ νόμος ὁ ἐντολή ἐν δόγμα καταργέω ἵνα ὁ δύο κτίζω ἐν αὐτός εἰς εἷς καινός ἄνθρωπος ποιέω εἰρήνη 16καί ἀποκαταλλάσσω ὁ ἀμφότερος ἐν εἷς σῶμα ὁ θεός διά ὁ σταυρός ἀποκτείνω ὁ ἔχθρα ἐν αὐτός 17καί ἔρχομαι εὐαγγελίζω εἰρήνη ὑμεῖς ὁ μακράν καί εἰρήνη ὁ ἐγγύς 18ὅτι διά αὐτός ἔχω ὁ προσαγωγή ὁ ἀμφότερος ἐν εἷς πνεῦμα πρός ὁ πατήρ 19ἄρα οὖν οὐκέτι εἰμί ξένος καί πάροικος ἀλλά εἰμί συμπολίτης ὁ ἅγιος καί οἰκεῖος ὁ θεός 20ἐποικοδομέω ἐπί ὁ θεμέλιος ὁ ἀπόστολος καί προφήτης εἰμί ἀκρογωνιαῖος αὐτός Χριστός Ἰησοῦς 21ἐν ὅς πᾶς οἰκοδομή συναρμολογέω αὐξάνω εἰς ναός ἅγιος ἐν κύριος 22ἐν ὅς καί ὑμεῖς συνοικοδομέω εἰς κατοικητήριον ὁ θεός ἐν πνεῦμα

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Ephesians 1
Top of Page
Top of Page