ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 5
1 Timothy 5 Tischendorf
1πρεσβύτερος μή ἐπιπλήσσω ἀλλά παρακαλέω ὡς πατήρ νέος ὡς ἀδελφός 2πρεσβύτερος ὡς μήτηρ νέος ὡς ἀδελφή ἐν πᾶς ἁγνεία

3χήρα τιμάω ὁ ὄντως χήρα 4εἰ δέ τὶς χήρα τέκνον ἤ ἔκγονον ἔχω μανθάνω πρῶτον ὁ ἴδιος οἶκος εὐσεβέω καί ἀμοιβή ἀποδίδωμι ὁ πρόγονος οὗτος γάρ εἰμί ἀπόδεκτος ἐνώπιον ὁ θεός 5ὁ δέ ὄντως χήρα καί μονόω ἐλπίζω ἐπί θεός καί προσμένω ὁ δέησις καί ὁ προσευχή νύξ καί ἡμέρα 6ὁ δέ σπαταλάω ζάω θνήσκω 7καί οὗτος παραγγέλλω ἵνα ἀνεπίληπτος εἰμί 8εἰ δέ τὶς ὁ ἴδιος καί μάλιστα οἰκεῖος οὐ προνοέω ὁ πίστις ἀρνέομαι καί εἰμί ἄπιστος χείρων

9χήρα καταλέγω μή ἐλάσσων ἔτος ἑξήκοντα γίνομαι εἷς ἀνήρ γυνή 10ἐν ἔργον καλός μαρτυρέω εἰ τεκνοτροφέω εἰ ξενοδοχέω εἰ ἅγιος πούς νίπτω εἰ θλίβω ἐπαρκέω εἰ πᾶς ἔργον ἀγαθός ἐπακολουθέω 11νέος δέ χήρα παραιτέομαι ὅταν γάρ καταστρηνιάω ὁ Χριστός γαμέω θέλω 12ἔχω κρίμα ὅτι ὁ πρῶτος πίστις ἀθετέω 13ἅμα δέ καί ἀργός μανθάνω περιέρχομαι ὁ οἰκία οὐ μόνον δέ ἀργός ἀλλά καί φλύαρος καί περίεργος λαλέω ὁ μή δεῖ 14βούλομαι οὖν νέος γαμέω τεκνογονέω οἰκοδεσποτέω μηδείς ἀφορμή δίδωμι ὁ ἀντίκειμαι λοιδορία χάριν 15ἤδη γάρ τὶς ἐκτρέπω ὀπίσω ὁ Σατανᾶς 16εἰ τὶς πιστός ἔχω χήρα ἐπαρκέω αὐτός καί μή βαρέω ὁ ἐκκλησία ἵνα ὁ ὄντως χήρα ἐπαρκέω

17ὁ καλῶς προΐστημι πρεσβύτερος διπλοῦς τιμή ἀξιόω μάλιστα ὁ κοπιάω ἐν λόγος καί διδασκαλία 18λέγω γάρ ὁ γραφή βοῦς ἀλοάω οὐ φιμόω καί ἄξιος ὁ ἐργάτης ὁ μισθός αὐτός 19κατά πρεσβύτερος κατηγορία μή παραδέχομαι ἐκτός εἰ μή ἐπί δύο ἤ τρεῖς μάρτυς 20ὁ ἁμαρτάνω ἐνώπιον πᾶς ἐλέγχω ἵνα καί ὁ λοιποί φόβος ἔχω 21διαμαρτύρομαι ἐνώπιον ὁ θεός καί Χριστός Ἰησοῦς καί ὁ ἐκλεκτός ἄγγελος ἵνα οὗτος φυλάσσω χωρίς πρόκριμα μηδείς ποιέω κατά πρόσκλισις 22χείρ ταχέως μηδείς ἐπιτίθημι μηδέ κοινωνέω ἁμαρτία ἀλλότριος σεαυτοῦ ἁγνός τηρέω

23μηκέτι ὑδροποτέω ἀλλά οἶνος ὀλίγος χράομαι διά ὁ στόμαχος καί ὁ πυκνός σύ ἀσθένεια

24τὶς ἄνθρωπος ὁ ἁμαρτία πρόδηλος εἰμί προάγω εἰς κρίσις τὶς δέ καί ἐπακολουθέω 25ὡσαύτως καί ὁ ἔργον ὁ καλός πρόδηλος καί ὁ ἄλλως ἔχω κρύπτω οὐ δύναμαι

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 Timothy 4
Top of Page
Top of Page