ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6
1 Timothy 6 Tischendorf
1ὅσος εἰμί ὑπό ζυγός δοῦλος ὁ ἴδιος δεσπότης πᾶς τιμή ἄξιος ἡγέομαι ἵνα μή ὁ ὄνομα ὁ θεός καί ὁ διδασκαλία βλασφημέω 2ὁ δέ πιστός ἔχω δεσπότης μή καταφρονέω ὅτι ἀδελφός εἰμί ἀλλά μᾶλλον δουλεύω ὅτι πιστός εἰμί καί ἀγαπητός ὁ ὁ εὐεργεσία ἀντιλαμβάνομαι οὗτος διδάσκω καί παρακαλέω 3εἰ τὶς ἑτεροδιδασκαλέω καί μή προσέρχομαι ὑγιαίνω λόγος ὁ ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός καί ὁ κατά εὐσέβεια διδασκαλία 4τυφόω μηδείς ἐπίσταμαι ἀλλά νοσέω περί ζήτησις καί λογομαχία ἐκ ὅς γίνομαι φθόνος ἔρις βλασφημία ὑπόνοια πονηρός 5παραδιατριβή διαφθείρω ἄνθρωπος ὁ νοῦς καί ἀποστερέω ὁ ἀλήθεια νομίζω πορισμός εἰμί ὁ εὐσέβεια 6εἰμί δέ πορισμός μέγας ὁ εὐσέβεια μετά αὐτάρκεια 7οὐδείς γάρ εἰσφέρω εἰς ὁ κόσμος ὅτι οὐδέ ἐκφέρω τὶς δύναμαι 8ἔχω δέ διατροφή καί σκέπασμα οὗτος ἀρκέω 9ὁ δέ βούλομαι πλουτέω ἐμπίπτω εἰς πειρασμός καί παγίς καί ἐπιθυμία πολύς ἀνόητος καί βλαβερός ὅστις βυθίζω ὁ ἄνθρωπος εἰς ὄλεθρος καί ἀπώλεια 10ῥίζα γάρ πᾶς ὁ κακός εἰμί ὁ φιλαργυρία ὅς τὶς ὀρέγομαι ἀποπλανάω ἀπό ὁ πίστις καί ἑαυτοῦ περιπείρω ὀδύνη πολύς

11σύ δέ ὦ ἄνθρωπος θεός οὗτος φεύγω διώκω δέ δικαιοσύνη εὐσέβεια πίστις ἀγάπη ὑπομονή πρᾳότης 12ἀγωνίζομαι ὁ καλός ἀγών ὁ πίστις ἐπιλαμβάνομαι ὁ αἰώνιος ζωή εἰς ὅς καλέω καί ὁμολογέω ὁ καλός ὁμολογία ἐνώπιον πολύς μάρτυς 13παραγγέλλω ἐνώπιον θεός ὁ ζωογονέω ὁ πᾶς καί Χριστός Ἰησοῦς ὁ μαρτυρέω ἐπί Πόντιος Πιλᾶτος ὁ καλός ὁμολογία 14τηρέω σύ ὁ ἐντολή ἄσπιλος ἀνεπίληπτος μέχρι ὁ ἐπιφάνεια ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός 15ὅς καιρός ἴδιος δεικνύω ὁ μακάριος καί μόνος δυνάστης ὁ βασιλεύς ὁ βασιλεύω καί κύριος ὁ κυριεύω 16ὁ μόνος ἔχω ἀθανασία φῶς οἰκέω ἀπρόσιτος ὅς ὁράω οὐδείς ἄνθρωπος οὐδέ ὁράω δύναμαι ὅς τιμή καί κράτος αἰώνιος ἀμήν

17ὁ πλούσιος ἐν ὁ νῦν αἰών παραγγέλλω μή ὑψηλός φρονέω μηδέ ἐλπίζω ἐπί πλοῦτος ἀδηλότης ἀλλά ἐπί θεός ὁ παρέχω ἡμᾶς πᾶς πλουσίως εἰς ἀπόλαυσις 18ἀγαθοεργέω πλουτέω ἐν ἔργον καλός εὐμετάδοτος εἰμί κοινωνικός 19ἀποθησαυρίζω ἑαυτοῦ θεμέλιος καλός εἰς ὁ μέλλω ἵνα ἐπιλαμβάνομαι ὁ ὄντως ζωή

20ὦ Τιμόθεος ὁ παραθήκη φυλάσσω ἐκτρέπω ὁ βέβηλος κενοφωνία καί ἀντίθεσις ὁ ψευδώνυμος γνῶσις 21ὅς τὶς ἐπαγγέλλω περί ὁ πίστις ἀστοχέω ὁ χάρις μετά ὑμεῖς

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 Timothy 5
Top of Page
Top of Page