ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 4
1 Timothy 4 Tischendorf
1ὁ δέ πνεῦμα ῥητῶς λέγω ὅτι ἐν ὕστερος καιρός ἀφίστημι τὶς ὁ πίστις προσέχω πνεῦμα πλάνος καί διδασκαλία δαιμόνιον 2ἐν ὑπόκρισις ψευδολόγος καυτηριάζω ὁ ἴδιος συνείδησις 3κωλύω γαμέω ἀπέχομαι βρῶμα ὅς ὁ θεός κτίζω εἰς μετάλημψις μετά εὐχαριστία ὁ πιστός καί ἐπιγινώσκω ὁ ἀλήθεια 4ὅτι πᾶς κτίσμα θεός καλός καί οὐδείς ἀπόβλητος μετά εὐχαριστία λαμβάνω 5ἁγιάζω γάρ διά λόγος θεός καί ἔντευξις

6οὗτος ὑποτίθημι ὁ ἀδελφός καλός εἰμί διάκονος Χριστός Ἰησοῦς ἐντρέφω ὁ λόγος ὁ πίστις καί ὁ καλός διδασκαλία ὅς παρακολουθέω 7ὁ δέ βέβηλος καί γραώδης μῦθος παραιτέομαι γυμνάζω δέ σεαυτοῦ πρός εὐσέβεια 8ὁ γάρ σωματικός γυμνασία πρός ὀλίγος εἰμί ὠφέλιμος ὁ δέ εὐσέβεια πρός πᾶς ὠφέλιμος εἰμί ἐπαγγελία ἔχω ζωή ὁ νῦν καί ὁ μέλλω 9πιστός ὁ λόγος καί πᾶς ἀποδοχή ἄξιος 10εἰς οὗτος γάρ κοπιάω καί ἀγωνίζομαι ὅτι ἐλπίζω ἐπί θεός ζάω ὅς εἰμί σωτήρ πᾶς ἄνθρωπος μάλιστα πιστός

11παραγγέλλω οὗτος καί διδάσκω 12μηδείς σύ ὁ νεότης καταφρονέω ἀλλά τύπος γίνομαι ὁ πιστός ἐν λόγος ἐν ἀναστροφή ἐν ἀγάπη ἐν πίστις ἐν ἁγνεία 13ἕως ἔρχομαι προσέχω ὁ ἀνάγνωσις ὁ παράκλησις ὁ διδασκαλία 14μή ἀμελέω ὁ ἐν σύ χάρισμα ὅς δίδωμι σύ διά προφητεία μετά ἐπίθεσις ὁ χείρ ὁ πρεσβυτέριον 15οὗτος μελετάω ἐν οὗτος εἰμί ἵνα σύ ὁ προκοπή φανερός εἰμί πᾶς 16ἐπέχω σεαυτοῦ καί ὁ διδασκαλία ἐπιμένω αὐτός οὗτος γάρ ποιέω καί σεαυτοῦ σώζω καί ὁ ἀκούω σύ

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 Timothy 3
Top of Page
Top of Page