ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 3
1 Timothy 3 Tischendorf
1πιστός ὁ λόγος εἰ τὶς ἐπισκοπή ὀρέγομαι καλός ἔργον ἐπιθυμέω 2δεῖ οὖν ὁ ἐπίσκοπος ἀνεπίληπτος εἰμί εἷς γυνή ἀνήρ νηφάλεος σώφρων κόσμιος φιλόξενος διδακτικός 3μή πάροινος μή πλήκτης ἀλλά ἐπιεικής ἄμαχος ἀφιλάργυρος 4ὁ ἴδιος οἶκος καλῶς προΐστημι τέκνον ἔχω ἐν ὑποταγή μετά πᾶς σεμνότης 5εἰ δέ τὶς ὁ ἴδιος οἶκος προΐστημι οὐ εἴδω πῶς ἐκκλησία θεός ἐπιμελέομαι 6μή νεόφυτος ἵνα μή τυφόω εἰς κρίμα ἐμπίπτω ὁ διάβολος 7δεῖ δέ καί μαρτυρία καλός ἔχω ἀπό ὁ ἔξωθεν ἵνα μή εἰς ὀνειδισμός ἐμπίπτω καί παγίς ὁ διάβολος

8διάκονος ὡσαύτως σεμνός μή δίλογος μή οἶνος πολύς προσέχω μή αἰσχροκερδής 9ἔχω ὁ μυστήριον ὁ πίστις ἐν καθαρός συνείδησις 10καί οὗτος δέ δοκιμάζω πρῶτον εἶτα διακονέω ἀνέγκλητος εἰμί 11γυνή ὡσαύτως σεμνός μή διάβολος νηφάλεος πιστός ἐν πᾶς 12διάκονος εἰμί εἷς γυνή ἀνήρ τέκνον καλῶς προΐστημι καί ὁ ἴδιος οἶκος 13ὁ γάρ καλῶς διακονέω βαθμός ἑαυτοῦ καλός περιποιέομαι καί πολύς παῤῥησία ἐν πίστις ὁ ἐν Χριστός Ἰησοῦς

14οὗτος σύ γράφω ἐλπίζω ἔρχομαι πρός σύ τάχιον 15ἐάν δέ βραδύνω ἵνα εἴδω πῶς δεῖ ἐν οἶκος θεός ἀναστρέφω ὅστις εἰμί ἐκκλησία θεός ζάω στῦλος καί ἑδραίωμα ὁ ἀλήθεια 16καί ὁμολογουμένως μέγας εἰμί ὁ ὁ εὐσέβεια μυστήριον ὅς φανερόω ἐν σάρξ δικαιόω ἐν πνεῦμα ὁράω ἄγγελος κηρύσσω ἐν ἔθνος πιστεύω ἐν κόσμος ἀναλαμβάνω ἐν δόξα

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 Timothy 2
Top of Page
Top of Page