ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 2
1 Timothy 2 Tischendorf
1παρακαλέω οὖν πρῶτον πᾶς ποιέω δέησις προσευχή ἔντευξις εὐχαριστία ὑπέρ πᾶς ἄνθρωπος 2ὑπέρ βασιλεύς καί πᾶς ὁ ἐν ὑπεροχή εἰμί ἵνα ἤρεμος καί ἡσύχιος βίος διάγω ἐν πᾶς εὐσέβεια καί σεμνότης 3οὗτος καλός καί ἀπόδεκτος ἐνώπιον ὁ σωτήρ ἡμᾶς θεός 4ὅς πᾶς ἄνθρωπος θέλω σώζω καί εἰς ἐπίγνωσις ἀλήθεια ἔρχομαι 5εἷς γάρ θεός εἷς καί μεσίτης θεός καί ἄνθρωπος ἄνθρωπος Χριστός Ἰησοῦς 6ὁ δίδωμι ἑαυτοῦ ἀντίλυτρον ὑπέρ πᾶς ὁ μαρτύριον καιρός ἴδιος 7εἰς ὅς τίθημι ἐγώ κῆρυξ καί ἀπόστολος ἀλήθεια λέγω οὐ ψεύδομαι διδάσκαλος ἔθνος ἐν πίστις καί ἀλήθεια

8βούλομαι οὖν προσεύχομαι ὁ ἀνήρ ἐν πᾶς τόπος ἐπαίρω ὅσιος χείρ χωρίς ὀργή καί διαλογισμός 9ὡσαύτως καί γυνή ἐν καταστολή κόσμιος μετά αἰδώς καί σωφροσύνη κοσμέω ἑαυτοῦ μή ἐν πλέγμα καί χρυσός ἤ μαργαρίτης ἤ ἱματισμός πολυτελής 10ἀλλά ὅς πρέπω γυνή ἐπαγγέλλω θεοσέβεια διά ἔργον ἀγαθός 11γυνή ἐν ἡσυχία μανθάνω ἐν πᾶς ὑποταγή 12διδάσκω δέ γυνή οὐ ἐπιτρέπω οὐδέ αὐθεντέω ἀνήρ ἀλλά εἰμί ἐν ἡσυχία 13Ἀδάμ γάρ πρῶτος πλάσσω εἶτα Εὖα 14καί Ἀδάμ οὐ ἀπατάω ὁ δέ γυνή ἐξαπατάω ἐν παράβασις γίνομαι 15σώζω δέ διά ὁ τεκνογονία ἐάν μένω ἐν πίστις καί ἀγάπη καί ἁγιασμός μετά σωφροσύνη

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 Timothy 1
Top of Page
Top of Page