ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4
1 Thessalonians 4 Tischendorf
1λοιπόν οὖν ἀδελφός ἐρωτάω ὑμεῖς καί παρακαλέω ἐν κύριος Ἰησοῦς ἵνα καθώς παραλαμβάνω παρά ἡμᾶς ὁ πῶς δεῖ ὑμεῖς περιπατέω καί ἀρέσκω θεός καθώς καί περιπατέω ἵνα περισσεύω μᾶλλον 2εἴδω γάρ τίς παραγγελία δίδωμι ὑμεῖς διά ὁ κύριος Ἰησοῦς 3οὗτος γάρ εἰμί θέλημα ὁ θεός ὁ ἁγιασμός ὑμεῖς ἀπέχομαι ὑμεῖς ἀπό ὁ πορνεία 4εἴδω ἕκαστος ὑμεῖς ὁ ἑαυτοῦ σκεῦος κτάομαι ἐν ἁγιασμός καί τιμή 5μή ἐν πάθος ἐπιθυμία καθάπερ καί ὁ ἔθνος ὁ μή εἴδω ὁ θεός 6ὁ μή ὑπερβαίνω καί πλεονεκτέω ἐν ὁ πρᾶγμα ὁ ἀδελφός αὐτός διότι ἔκδικος κύριος περί πᾶς οὗτος καθώς καί προέπω ὑμεῖς καί διαμαρτύρομαι 7οὐ γάρ καλέω ἡμᾶς ὁ θεός ἐπί ἀκαθαρσία ἀλλά ἐν ἁγιασμός 8τοιγαροῦν ὁ ἀθετέω οὐ ἄνθρωπος ἀθετέω ἀλλά ὁ θεός ὁ καί δίδωμι ὁ πνεῦμα αὐτός ὁ ἅγιος εἰς ὑμεῖς

9περί δέ ὁ φιλαδελφία οὐ χρεία ἔχω γράφω ὑμεῖς αὐτός γάρ ὑμεῖς θεοδίδακτος εἰμί εἰς ὁ ἀγαπάω ἀλλήλων 10καί γάρ ποιέω αὐτός εἰς πᾶς ὁ ἀδελφός ἐν ὅλος ὁ Μακεδονία παρακαλέω δέ ὑμεῖς ἀδελφός περισσεύω μᾶλλον 11καί φιλοτιμέομαι ἡσυχάζω καί πράσσω ὁ ἴδιος καί ἐργάζομαι ὁ χείρ ὑμεῖς καθώς ὑμεῖς παραγγέλλω 12ἵνα περιπατέω εὐσχημόνως πρός ὁ ἔξω καί μηδείς χρεία ἔχω

13οὐ θέλω δέ ὑμεῖς ἀγνοέω ἀδελφός περί ὁ κοιμάω ἵνα μή λυπέω καθώς καί ὁ λοιποί ὁ μή ἔχω ἐλπίς 14εἰ γάρ πιστεύω ὅτι Ἰησοῦς ἀποθνήσκω καί ἀνίστημι οὕτω καί ὁ θεός ὁ κοιμάω διά ὁ Ἰησοῦς ἄγω σύν αὐτός 15οὗτος γάρ ὑμεῖς λέγω ἐν λόγος κύριος ὅτι ἡμᾶς ὁ ζάω ὁ περιλείπω εἰς ὁ παρουσία ὁ κύριος οὐ μή φθάνω ὁ κοιμάω 16ὅτι αὐτός ὁ κύριος ἐν κέλευμα ἐν φωνή ἀρχάγγελος καί ἐν σάλπιγξ θεός καταβαίνω ἀπό οὐρανός καί ὁ νεκρός ἐν Χριστός ἀνίστημι πρῶτον 17ἔπειτα ἡμᾶς ὁ ζάω ὁ περιλείπω ἅμα σύν αὐτός ἁρπάζω ἐν νεφέλη εἰς ἀπάντησις ὁ κύριος εἰς ἀήρ καί οὕτω πάντοτε σύν κύριος εἰμί 18ὥστε παρακαλέω ἀλλήλων ἐν ὁ λόγος οὗτος

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 Thessalonians 3
Top of Page
Top of Page