ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 5
1 Thessalonians 5 Tischendorf
1περί δέ ὁ χρόνος καί ὁ καιρός ἀδελφός οὐ χρεία ἔχω ὑμεῖς γράφω 2αὐτός γάρ ἀκριβῶς εἴδω ὅτι ἡμέρα κύριος ὡς κλέπτης ἐν νύξ οὕτω ἔρχομαι 3ὅταν λέγω εἰρήνη καί ἀσφάλεια τότε αἰφνίδιος αὐτός ἐπίσταμαι ὄλεθρος ὥσπερ ὁ ὠδίν ὁ ἐν γαστήρ ἔχω καί οὐ μή ἐκφεύγω 4ὑμεῖς δέ ἀδελφός οὐ εἰμί ἐν σκότος ἵνα ὁ ἡμέρα ὑμεῖς ὡς κλέπτης καταλαμβάνω 5πᾶς γάρ ὑμεῖς υἱός φῶς εἰμί καί υἱός ἡμέρα οὐ εἰμί νύξ οὐδέ σκότος 6ἄρα οὖν μή καθεύδω ὡς ὁ λοιποί ἀλλά γρηγορεύω καί νήφω 7ὁ γάρ καθεύδω νύξ καθεύδω καί ὁ μεθύσκω νύξ μεθύω 8ἡμᾶς δέ ἡμέρα εἰμί νήφω ἐνδύω θώραξ πίστις καί ἀγάπη καί περικεφαλαία ἐλπίς σωτηρία 9ὅτι οὐ τίθημι ἡμᾶς ὁ θεός εἰς ὀργή ἀλλά εἰς περιποίησις σωτηρία διά ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός 10ὁ ἀποθνήσκω περί ἡμᾶς ἵνα εἴτε γρηγορεύω εἴτε καθεύδω ἅμα σύν αὐτός ζάω 11διό παρακαλέω ἀλλήλων καί οἰκοδομέω εἷς ὁ εἷς καθώς καί ποιέω

12ἐρωτάω δέ ὑμεῖς ἀδελφός εἴδω ὁ κοπιάω ἐν ὑμεῖς καί προΐστημι ὑμεῖς ἐν κύριος καί νουθετέω ὑμεῖς 13καί ἡγέομαι αὐτός περισσός ἐν ἀγάπη διά ὁ ἔργον αὐτός εἰρηνεύω ἐν αὐτός 14παρακαλέω δέ ὑμεῖς ἀδελφός νουθετέω ὁ ἄτακτος παραμυθέομαι ὁ ὀλιγόψυχος ἀντέχομαι ὁ ἀσθενής μακροθυμέω πρός πᾶς 15ὁράω μή τὶς κακός ἀντί κακός τὶς ἀποδίδωμι ἀλλά πάντοτε ὁ ἀγαθός διώκω εἰς ἀλλήλων καί εἰς πᾶς 16πάντοτε χαίρω 17ἀδιαλείπτως προσεύχομαι 18ἐν πᾶς εὐχαριστέω οὗτος γάρ θέλημα θεός ἐν Χριστός Ἰησοῦς εἰς ὑμεῖς 19ὁ πνεῦμα μή σβέννυμι 20προφητεία μή ἐξουθενέω 21πᾶς δέ δοκιμάζω ὁ καλός κατέχω 22ἀπό πᾶς εἶδος πονηρός ἀπέχομαι

23αὐτός δέ ὁ θεός ὁ εἰρήνη ἁγιάζω ὑμεῖς ὁλοτελής καί ὁλόκληρος ὑμεῖς ὁ πνεῦμα καί ὁ ψυχή καί ὁ σῶμα ἀμέμπτως ἐν ὁ παρουσία ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός τηρέω 24πιστός ὁ καλέω ὑμεῖς ὅς καί ποιέω

25ἀδελφός προσεύχομαι περί ἡμᾶς 26ἀσπάζομαι ὁ ἀδελφός πᾶς ἐν φίλημα ἅγιος 27ὁρκίζω ὑμεῖς ὁ κύριος ἀναγινώσκω ὁ ἐπιστολή πᾶς ὁ ἀδελφός 28ὁ χάρις ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός μετά ὑμεῖς

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 Thessalonians 4
Top of Page
Top of Page