ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 3
1 Thessalonians 3 Tischendorf
1διό μηκέτι στέγω εὐδοκέω καταλείπω ἐν Ἀθῆναι μόνος 2καί πέμπω Τιμόθεος ὁ ἀδελφός ἡμᾶς καί διάκονος ὁ θεός ἐν ὁ εὐαγγέλιον ὁ Χριστός εἰς ὁ στηρίζω ὑμεῖς καί παρακαλέω ὑπέρ ὁ πίστις ὑμεῖς 3ὁ μηδείς σαίνω ἐν ὁ θλῖψις οὗτος αὐτός γάρ εἴδω ὅτι εἰς οὗτος κεῖμαι 4καί γάρ ὅτε πρός ὑμεῖς εἰμί προλέγω ὑμεῖς ὅτι μέλλω θλίβω καθώς καί γίνομαι καί εἴδω 5διά οὗτος κἀγώ μηκέτι στέγω πέμπω εἰς ὁ γινώσκω ὁ πίστις ὑμεῖς μήπως πειράζω ὑμεῖς ὁ πειράζω καί εἰς κενός γίνομαι ὁ κόπος ἡμᾶς

6ἄρτι δέ ἔρχομαι Τιμόθεος πρός ἡμᾶς ἀπό ὑμεῖς καί εὐαγγελίζω ἡμᾶς ὁ πίστις καί ὁ ἀγάπη ὑμεῖς καί ὅτι ἔχω μνεία ἡμᾶς ἀγαθός πάντοτε ἐπιποθέω ἡμᾶς ὁράω καθάπερ καί ἡμᾶς ὑμεῖς 7διά οὗτος παρακαλέω ἀδελφός ἐπί ὑμεῖς ἐπί πᾶς ὁ ἀνάγκη καί θλῖψις ἡμᾶς διά ὁ ὑμεῖς πίστις 8ὅτι νῦν ζάω ἐάν ὑμεῖς στήκω ἐν κύριος 9τίς γάρ εὐχαριστία δύναμαι ὁ θεός ἀνταποδίδωμι περί ὑμεῖς ἐπί πᾶς ὁ χαρά ὅς χαίρω διά ὑμεῖς ἔμπροσθεν ὁ θεός ἡμᾶς 10νύξ καί ἡμέρα περισσός δέομαι εἰς ὁ ὁράω ὑμεῖς ὁ πρόσωπον καί καταρτίζω ὁ ὑστέρημα ὁ πίστις ὑμεῖς

11αὐτός δέ ὁ θεός καί πατήρ ἡμᾶς καί ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς κατευθύνω ὁ ὁδός ἡμᾶς πρός ὑμεῖς 12ὑμεῖς δέ ὁ κύριος πλεονάζω καί περισσεύω ὁ ἀγάπη εἰς ἀλλήλων καί εἰς πᾶς καθάπερ καί ἡμᾶς εἰς ὑμεῖς 13εἰς ὁ στηρίζω ὑμεῖς ὁ καρδία ἄμεμπτος ἐν ἁγιωσύνη ἔμπροσθεν ὁ θεός καί πατήρ ἡμᾶς ἐν ὁ παρουσία ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς μετά πᾶς ὁ ἅγιος αὐτός ἀμήν

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 Thessalonians 2
Top of Page
Top of Page