ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 2
1 Thessalonians 2 Tischendorf
1αὐτός γάρ εἴδω ἀδελφός ὁ εἴσοδος ἡμᾶς ὁ πρός ὑμεῖς ὅτι οὐ κενός γίνομαι 2ἀλλά προπάσχω καί ὑβρίζω καθώς εἴδω ἐν Φίλιπποι παῤῥησιάζομαι ἐν ὁ θεός ἡμᾶς λαλέω πρός ὑμεῖς ὁ εὐαγγέλιον ὁ θεός ἐν πολύς ἀγών 3ὁ γάρ παράκλησις ἡμᾶς οὐ ἐκ πλάνη οὐδέ ἐκ ἀκαθαρσία οὐδέ ἐν δόλος 4ἀλλά καθώς δοκιμάζω ὑπό ὁ θεός πιστεύω ὁ εὐαγγέλιον οὕτω λαλέω οὐ ὡς ἄνθρωπος ἀρέσκω ἀλλά θεός ὁ δοκιμάζω ὁ καρδία ἡμᾶς 5οὔτε γάρ ποτέ ἐν λόγος κολακεία γίνομαι καθώς εἴδω οὔτε ἐν πρόφασις πλεονεξία θεός μάρτυς 6οὔτε ζητέω ἐκ ἄνθρωπος δόξα οὔτε ἀπό ὑμεῖς οὔτε ἀπό ἄλλος δύναμαι ἐν βάρος εἰμί ὡς Χριστός ἀπόστολος 7ἀλλά γίνομαι ἤπιος ἐν μέσος ὑμεῖς ὡς ἐάν τροφός θάλπω ὁ ἑαυτοῦ τέκνον 8οὕτω ἱμείρομαι ὑμεῖς εὐδοκέω μεταδίδωμι ὑμεῖς οὐ μόνον ὁ εὐαγγέλιον ὁ θεός ἀλλά καί ὁ ἑαυτοῦ ψυχή διότι ἀγαπητός ἡμᾶς γίνομαι

9μνημονεύω γάρ ἀδελφός ὁ κόπος ἡμᾶς καί ὁ μόχθος νύξ καί ἡμέρα ἐργάζομαι πρός ὁ μή ἐπιβαρέω τὶς ὑμεῖς κηρύσσω εἰς ὑμεῖς ὁ εὐαγγέλιον ὁ θεός 10ὑμεῖς μάρτυς καί ὁ θεός ὡς ὁσίως καί δικαίως καί ἀμέμπτως ὑμεῖς ὁ πιστεύω γίνομαι 11καθάπερ εἴδω ὡς εἷς ἕκαστος ὑμεῖς ὡς πατήρ τέκνον ἑαυτοῦ παρακαλέω ὑμεῖς καί παραμυθέομαι 12καί μαρτύρομαι εἰς ὁ περιπατέω ὑμεῖς ἀξίως ὁ θεός ὁ καλέω ὑμεῖς εἰς ὁ ἑαυτοῦ βασιλεία καί δόξα

13καί διά οὗτος καί ἡμᾶς εὐχαριστέω ὁ θεός ἀδιαλείπτως ὅτι παραλαμβάνω λόγος ἀκοή παρά ἡμᾶς ὁ θεός δέχομαι οὐ λόγος ἄνθρωπος ἀλλά καθώς εἰμί ἀληθῶς λόγος θεός ὅς καί ἐνεργέω ἐν ὑμεῖς ὁ πιστεύω 14ὑμεῖς γάρ μιμητής γίνομαι ἀδελφός ὁ ἐκκλησία ὁ θεός ὁ εἰμί ἐν ὁ Ἰουδαία ἐν Χριστός Ἰησοῦς ὅτι ὁ αὐτός πάσχω καί ὑμεῖς ὑπό ὁ ἴδιος συμφυλέτης καθώς καί αὐτός ὑπό ὁ Ἰουδαῖος 15ὁ καί ὁ κύριος ἀποκτείνω Ἰησοῦς καί ὁ προφήτης καί ἡμᾶς ἐκδιώκω καί θεός μή ἀρέσκω καί πᾶς ἄνθρωπος ἐναντίος 16κωλύω ἡμᾶς ὁ ἔθνος λαλέω ἵνα σώζω εἰς ὁ ἀναπληρόω αὐτός ὁ ἁμαρτία πάντοτε φθάνω δέ ἐπί αὐτός ὁ ὀργή εἰς τέλος

17ἡμᾶς δέ ἀδελφός ἀπορφανίζω ἀπό ὑμεῖς πρός καιρός ὥρα πρόσωπον οὐ καρδία περισσοτέρως σπουδάζω ὁ πρόσωπον ὑμεῖς ὁράω ἐν πολύς ἐπιθυμία 18διότι θέλω ἔρχομαι πρός ὑμεῖς ἐγώ μέν Παῦλος καί ἅπαξ καί δίς καί ἐγκόπτω ἡμᾶς ὁ Σατανᾶς 19τίς γάρ ἡμᾶς ἐλπίς ἤ χαρά ἤ στέφανος καύχησις ἤ οὐχί καί ὑμεῖς ἔμπροσθεν ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς ἐν ὁ αὐτός παρουσία 20ὑμεῖς γάρ εἰμί ὁ δόξα ἡμᾶς καί ὁ χαρά

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 Thessalonians 1
Top of Page
Top of Page