Psalmen 149
Dutch Staten Vertaling
1Hallelujah! Zingt den HEERE een nieuw lied; Zijn lof zij in de gemeente Zijner gunstgenoten.

2Dat Israel zich verblijde in Dengene, Die hem gemaakt heeft; dat de kinderen Sions zich verheugen over hun Koning.

3Dat zij Zijn Naam loven op de fluit; dat zij Hem psalmzingen op de trommel en harp.

4Want de HEERE heeft een welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil.

5Dat Zijn gunstgenoten van vreugde opspringen, om die eer; dat zij juichen op hun legers.

6De verheffingen Gods zullen in hun keel zijn; en een tweesnijdend zwaard in hun hand;

7Om wraak te doen over de heidenen, en bestraffingen over de volken;

8Om hun koningen te binden met ketenen, en hun achtbaren met ijzeren boeien;

9Om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al Zijn gunstgenoten zijn. Hallelujah!BIJBEL -- DAT IS DE GANSE HEILIGE SCHRIFT -- DOOR LAST VAN DE HOOG-MOGENDE HEREN STATEN-GENERAAL DER VERENIGDE NEDERLANDEN EN VOLGENS HET BESLUIT VAN DE SYNODE NATIONAAL GEHOUDEN TE DORDRECHT IN DE JAREN 1618 EN 1619 UIT DE OORSPRONKELIJKE TALEN IN ONZE NEDERLANDSE TAAL GETROUWELIJK OVERGEZET -- BEVATTENDE AL DE KANONIEKE BOEKEN VAN HET -- OUDE EN NIEUWE TESTAMENT -- Based on electronic edition from http://www.coas.nl/bijbel.

Bible Hub

Psalm 148
Top of Page
Top of Page