<< Luke 12 GRK >>Jesus preaches to his apostles to avoid hypocrisy
   1   Ἐν  οἷς  ἐπισυναχθεισῶν  τῶν  μυριάδων  τοῦ  ὄχλου,  ὥστε  καταπατεῖν  ἀλλήλους,  ἤρξατο  λέγειν  πρὸς  τοὺς  μαθητὰς  αὐτοῦ  πρῶτον·  προσέχετε  ἑαυτοῖς  ἀπὸ  τῆς  ζύμης,  ἥτις  ἐστὶν  ὑπόκρισις  τῶν  Φαρισαίων.  2   Οὐδὲν  δὲ  συγκεκαλυμμένον  ἐστὶν    οὐκ  ἀποκαλυφθήσεται  καὶ  κρυπτὸν    οὐ  γνωσθήσεται.  3   ἀνθ’  ὧν  ὅσα  ἐν  τῇ  σκοτίᾳ  εἴπατε  ἐν  τῷ  φωτὶ  ἀκουσθήσεται,  καὶ    πρὸς  τὸ  οὖς  ἐλαλήσατε  ἐν  τοῖς  ταμείοις  κηρυχθήσεται  ἐπὶ  τῶν  δωμάτων. 
   4   Λέγω  δὲ  ὑμῖν  τοῖς  φίλοις  μου,  μὴ  φοβηθῆτε  ἀπὸ  τῶν  ἀποκτεινόντων  τὸ  σῶμα  καὶ  μετὰ  ταῦτα  μὴ  ἐχόντων  περισσότερον  τι  ποιῆσαι.  5   ὑποδείξω  δὲ  ὑμῖν  τίνα  φοβήθητε·  φοβήθητε  τὸν  μετὰ  τὸ  ἀποκτεῖναι  ἔχοντα  ἐξουσίαν  ἐμβαλεῖν  εἰς  τὴν  γέενναν.  ναὶ  λέγω  ὑμῖν,  τοῦτον  φοβήθητε.  6   οὐχὶ  πέντε  στρουθία  πωλοῦνται  ἀσσαρίων  δύο;  καὶ  ἓν  ἐξ  αὐτῶν  οὐκ  ἔστιν  ἐπιλελησμένον  ἐνώπιον  τοῦ  θεοῦ.  7   ἀλλὰ  καὶ  αἱ  τρίχες  τῆς  κεφαλῆς  ὑμῶν  πᾶσαι  ἠρίθμηνται.  μὴ  φοβεῖσθε·  πολλῶν  στρουθίων  διαφέρετε. 
   8   Λέγω  δὲ  ὑμῖν,  πᾶς  ὃς  ἂν  ὁμολογήσει  ἐν  ἐμοι  ἔμπροσθεν  τῶν  ἀνθρώπων,  καὶ    υἱὸς  τοῦ  ἀνθρώπου  ὁμολογήσει  ἐν  αὐτῷ  ἔμπροσθεν  τῶν  ἀγγέλων  τοῦ  θεοῦ·  9     δὲ  ἀρνησάμενος  με  ἐνώπιον  τῶν  ἀνθρώπων  ἀπαρνηθήσεται  ἐνώπιον  τῶν  ἀγγέλων  τοῦ  θεοῦ.  10   Καὶ  πᾶς  ὃς  ἐρεῖ  λόγον  εἰς  τὸν  υἱὸν  τοῦ  ἀνθρώπου,  ἀφεθήσεται  αὐτῷ  τῷ  δὲ  εἰς  τὸ  ἅγιον  πνεῦμα  βλασφημήσαντι  οὐκ  ἀφεθήσεται.  11   Ὅταν  δὲ  εἰσφέρωσιν  ὑμᾶς  ἐπὶ  τὰς  συναγωγὰς  καὶ  τὰς  ἀρχὰς  καὶ  τὰς  ἐξουσίας,  μὴ  μεριμνήσητε  πῶς    τί  ἀπολογήσησθε    τί  εἴπητε·  12   τὸ  γὰρ  ἅγιον  πνεῦμα  διδάξει  ὑμᾶς  ἐν  αὐτῇ  τῇ  ὥρᾳ    δεῖ  εἰπεῖν. 


and warns against covetousness, by the parable of the man who set up greater barns.
   13   Εἶπεν  δὲ  τις  ἐκ  τοῦ  ὄχλου  αὐτῷ·  διδάσκαλε,  εἰπὲ  τῷ  ἀδελφῷ  μου  μερίσασθαι  μετ’  ἐμοῦ  τὴν  κληρονομίαν.  14     δὲ  εἶπεν  αὐτῷ·  ἄνθρωπε,  τις  με  κατέστησεν  κριτὴν    μεριστὴν  ἐφ’  ὐμᾶς;  15   εἶπεν  δὲ  πρὸς  αὐτοὺς·  ὁρᾶτε  καὶ  φυλάσσεσθε  ἀπὸ  πάσης  πλεονεξίας,  ὅτι  οὐκ  ἐν  τῷ  περισσεύειν  τινὶ    ζωὴ  αὐτοῦ  ἐστιν  ἐκ  τῶν  ὑπαρχόντων  αὐτῷ.  16   Εἶπεν  δὲ  παραβολὴν  πρὸς  αὐτοὺς  λέγων·  ἀνθρώπου  τινὸς  πλουσίου  εὐφόρησεν    χώρα.  17   καὶ  διελογίζετο  ἐν  ἑαυτῷ  λέγων·  τί  ποιήσω,  ὅτι  οὐκ  ἔχω  ποῦ  συνάξω  τοὺς  καρπούς  μου;  18   καὶ  εἶπεν·  τοῦτο  ποιήσω,  καθελῶ  μου  τὰς  ἀποθήκας  καὶ  μείζονας  οἰκοδομήσω  καὶ  συνάξω  ἐκεῖ  πάντα  τὸν  σῖτον  καὶ  τὰ  ἀγαθά  μου  19   καὶ  ἐρῶ  τῇ  ψυχῇ  μου,  ψυχή,  ἔχεις  πολλὰ  ἀγαθὰ  κείμενα  εἰς  ἔτη  πολλά·  ἀναπαύου,  φάγε,  πίε,  εὐφραίνου.  20   εἶπεν  δὲ  αὐτῷ    θεὸς·  ἄφρων,  ταύτῃ  τῇ  νυκτὶ  τὴν  ψυχήν  σου  αἰτοῦσιν  ἀπὸ  σοῦ·    δὲ  ἡτοίμασας  τίνι  ἔσται;  21   οὕτως    θησαυρίζων  ἑαυτῷ  καὶ  μὴ  εἰς  θεὸν  πλουτῶν. 


We must not worry about earthly things,
   22   Εἶπεν  δὲ  πρὸς  τοὺς  μαθητὰς  αὐτοῦ·  διὰ  τοῦτο  λέγω  ὑμῖν·  μὴ  μεριμνᾶτε  τῇ  ψυχῇ  τί  φάγητε  μηδὲ  τῷ  σώματι  ὑμῶν  τί  ἐνδύσησθε.  23     γὰρ  ψυχὴ  πλεῖον  ἐστιν  τῆς  τροφῆς  καὶ  τὸ  σῶμα  τοῦ  ἐνδύματος.  24   κατανοήσατε  τοὺς  κόρακας  ὅτι  οὐ  σπείρουσιν  οὐδὲ  θερίζουσιν,  οἷς  οὐκ  ἐστιν  ταμεῖον  οὐδὲ  ἀποθήκη,  καὶ    θεὸς  τρέφει  αὐτοὺς·  πόσῳ  μᾶλλον  ὑμεῖς  διαφέρετε  τῶν  πετεινῶν.  25   τίς  δὲ  ἐξ  ὑμῶν  μεριμνῶν  δύναται  ἐπὶ  τὴν  ἡλικίαν  αὐτοῦ  προσθεῖναι  πῆχυν;  26   εἰ  οὖν  οὐδὲ  ἐλάχιστον  δύνασθε,  τί  περὶ  τῶν  λοιπῶν  μεριμνᾶτε;  27   κατανοήσατε  τὰ  κρίνα  πῶς  αὐξάνει·  οὐ  κοπιᾷ  οὐδὲ  νήθει·  λέγω  δὲ  ὑμῖν,  οὐδὲ  Σολομὼν  ἐν  πάσῃ  τῇ  δόξῃ  αὐτοῦ  περιεβάλετο  ὡς  ἓν  τούτων.  28   εἰ  δὲ  ἐν  ἀγρῷ  τὸν  χόρτον  ὄντα  σήμερον  καὶ  αὔριον  εἰς  κλίβανον  βαλλόμενον    θεὸς  οὕτως  ἀμφιέζει  πόσῳ  μᾶλλον  ὑμᾶς,  ὀλιγόπιστοι.  29   καὶ  ὑμεῖς  μὴ  ζητεῖτε  τί  φάγητε  καὶ  τί  πίητε  καὶ  μὴ  μετεωρίζεσθε·  30   ταῦτα  γὰρ  πάντα  τὰ  ἔθνη  τοῦ  κόσμου  ἐπιζητοῦσιν,  ὑμῶν  δὲ    πατὴρ  οἶδεν  ὅτι  χρῄζετε  τούτων. 


but seek the kingdom of God;
31   πλὴν  ζητεῖτε  τὴν  βασιλείαν  αὐτοῦ  καὶ  ταῦτα  προστεθήσεται  ὑμῖν.  32   Μὴ  φοβοῦ,  τὸ  μικρὸν  ποίμνιον,  ὅτι  εὐδόκησεν    πατὴρ  ὑμῶν  δοῦναι  ὑμῖν  τὴν  βασιλείαν. 


give alms;
33   Πωλήσατε  τὰ  ὑπάρχοντα  ὑμῶν  καὶ  δότε  ἐλεημοσύνην·  ποιήσατε  ἑαυτοῖς  βαλλάντια  μὴ  παλαιούμενα,  θησαυρὸν  ἀνέκλειπτον  ἐν  τοῖς  οὐρανοῖς,  ὅπου  κλέπτης  οὐκ  ἐγγίζει  οὐδὲ  σὴς  διαφθείρει·  34   ὅπου  γάρ  ἐστιν    θησαυρὸς  ὑμῶν  ἐκεῖ  καῖ    καρδία  ὑμῶν  ἔσται. 


be ready at a knock to open to our Lord whensoever he comes.
   35   Ἔστωσαν  ὑμῶν  αἱ  ὀσφύες  περιεζωσμέναι  καὶ  οἱ  λύχνοι  καιόμενοι·  36   καὶ  ὑμεῖς  ὅμοιοι  ἀνθρώποις  προσδεχομένοις  τὸν  κύριον  ἑαυτῶν  πότε  ἀναλύσῃ  ἐκ  τῶν  γάμων,  ἵνα  ἐλθόντος  καὶ  κρούσαντος  εὐθέως  ἀνοίξωσιν  αὐτῷ.  37   μακάριοι  οἱ  δοῦλοι  ἐκείνοι,  οὓς  ἐλθὼν    κύριος  εὑρήσει  γρηγοροῦντας·  ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  περιζώσεται  καὶ  ἀνακλινεῖ  αὐτοὺς  καὶ  παρελθὼν  διακονήσει  αὐτοῖς.  38   κὰν  ἐν  τῇ  δευτέρᾳ  κὰν  ἐν  τῇ  τρίτῃ  φυλακῇ  ἔλθῃ  καὶ  εὕρῃ  οὕτως,  μακάριοι  εἰσιν  ἐκείνοι.  39   τοῦτο  δὲ  γινώσκετε  ὅτι  εἰ  ᾔδει    οἰκοδεσπότης  ποίᾳ  ὥρᾳ    κλέπτης  ἔρχεται,  ἐγρηγόρησεν  ἂν  καὶ  οὐκ  ἀφῆκεν  διορυχθῆναι  τὸν  οἶκον  αὐτοῦ.  40   καὶ  ὑμεῖς  γίνεσθε  ἕτοιμοι  ὅτι    ὥρᾳ  οὐ  δοκεῖτε    υἱὸς  τοῦ  ἀνθρώπου  ἔρχεται. 


Jesus' disciples are to see to their charges,
   41   Εἶπεν  δὲ    Πέτρος·  κύριε,  πρὸς  ἡμᾶς  τὴν  παραβολὴν  ταύτην  λέγεις    καὶ  πρὸς  πάντας;  42   καὶ  εἶπεν    κύριος·  τίς  ἄρα  ἐστιν    πίστος  οἰκονόμος    φρόνιμος  ὃν  καταστήσει    κύριος  ἐπὶ  τῆς  θεραπείας  αὐτοῦ  τοῦ  διδόναι  ἐν  καιρῷ  τὸ  σιτομέτριον;  43   μακάριος    δοῦλος  ἐκείνος  ὃν  ἐλθὼν    κύριος  αὐτοῦ  εὑρήσει  ποιοῦντα  οὕτως.  44   ἀληθῶς  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  ἐπὶ  πᾶσιν  τοῖς  ὑπάρχουσιν  αὐτοῦ  καταστήσει  αὐτόν.  45   ἐὰν  δὲ  εἴπῃ    δοῦλος  έκεῖνος  ἐν  τῇ  καρδίᾳ  αὐτοῦ·  χρονίζει    κύριος  μου  ἔρχεσθαι,  καὶ  ἄρξηται  τύπτειν  τοὺς  παῖδας  καὶ  τὰς  παιδίσκας,  ἐσθίειν  τε  καὶ  πίνειν  καὶ  μεθύσκεσθαι,  46   ἥξει    κύριος  τοῦ  δούλου  ἐκείνου  ἐν  ἡμέρᾳ    οὐ  προσδοκᾷ  καὶ  ἐν  ὥρᾳ    οὐ  γινώσκει,  καὶ  διχοτομήσει  αὐτὸν  καὶ  τὸ  μέρος  αὐτοῦ  μετὰ  τῶν  ἀπίστων  θήσει.  47   Ἐκεῖνος  δὲ    δοῦλος    γνοὺς  τὸ  θέλημα  τοῦ  κυρίου  αὐτοῦ  καὶ  μὴ  ἑτοιμάσας    ποιήσας  πρὸς  τὸ  θέλημα  αὐτοῦ  δαρήσεται  πολλάς·  48     δὲ  μὴ  γνούς,  ποιήσας  δὲ  ἄξια  πληγῶν  δαρήσεται  ὀλίγας.  παντὶ  δὲ    ἐδόθη  πολύ,  πολὺ  ζητηθήσεται  παρ’  αὐτοῦ,  καὶ    παρέθεντο  πολὺ  περισσότερον  αἰτήσουσιν  αὐτόν. 


and look for persecution.
   49   Πῦρ  ἦλθον  βαλεῖν  ἐπὶ  τὴν  γῆν,  καὶ  τί  θέλω  εἰ  ἤδη  ἀνήφθη.  50   βάπτισμα  δὲ  ἔχω  βαπτισθῆναι  καὶ  πῶς  συνέχομαι  ἕως  ὅτου  τελεσθῇ.  51   δοκεῖτε  ὅτι  εἰρήνην  παρεγενόμην  δοῦναι  ἐν  τῇ  γῇ;  οὐχί,  λέγω  ὑμῖν,  ἀλλ’    διαμερισμόν.  52   ἔσονται  γὰρ  ἀπὸ  τοῦ  νῦν  πέντε  ἐν  ἑνὶ  οἴκῳ  διαμεμερισμένοι,  τρεῖς  ἐπὶ  δυσὶν  καὶ  δύο  ἐπὶ  τρισίν, 
   53   διαμερισθήσονται  πατὴρ  ἐπὶ  υἱῷ 
      καὶ  υἱὸς  ἐπὶ  πατρί, 
            μήτηρ  ἐπὶ  θυγατέρα 
         καὶ  θυγάτηρ  ἐπὶ  τὴν  μητέρα, 
            πενθερὰ  ἐπὶ  τὴν  νύμφην  αὐτῆς 
         καὶ  νύμφη  ἐπὶ  τὴν  πενθεράν. 


The people must take this time of grace;
   54   Ἔλεγεν  δὲ  καὶ  τοῖς  ὄχλοις·  ὅταν  ἴδητε  νεφέλην  ἀνατέλλουσαν  ἐπὶ  δυσμῶν,  εὐθέως  λέγετε  ὅτι  ὄμβρος  ἔρχεται,  καὶ  γίνεται  οὕτως·  55   καὶ  ὅταν  νότον  πνέοντα  λέγετε  ὅτι  καύσων  ἔσται,  καὶ  γίνεται.  56   ὑποκριταί,  τὸ  πρόσωπον  τῆς  γῆς  καὶ  τοῦ  οὐρανοῦ  οἴδατε  δοκιμάζειν,  τὸν  καιρὸν  δὲ  τοῦτον  πῶς  οὐκ  οἴδατε  δοκιμάζειν; 


because it is a fearful thing to die without reconciliation.
   57   Τί  δὲ  καὶ  ἀφ’  ἑαυτῶν  οὐ  κρίνετε  τὸ  δίκαιον;  58   ὡς  γὰρ  ὑπάγεις  μετὰ  τοῦ  ἀντιδίκου  σου  ἐπ’  ἄρχοντα  ἐν  τῇ  ὁδῷ  δὸς  ἐργασίαν  ἀπηλλάχθαι  ἀπ’  αὐτοῦ,  μήποτε  κατασύρῃ  σε  πρὸς  τὸν  κριτήν,  καὶ    κριτής  σε  παραδώσει  τῷ  πράκτορι,  καὶ    πράκτωρ  σε  βαλεῖ  εἰς  φυλακήν.  59   λέγω  σοι,  οὐ  μὴ  ἐξέλθῃς  ἐκεῖθεν  ἕως  καὶ  τὸ  ἔσχατον  λεπτὸν  ἀποδῷς. 

<< Luke 12 >>
Biblos Greek and Hebrew Study Bible © 2010 Biblos.com
Online Parallel Bible