תהילים 97

<< תהילים 97 >>
Psalm 97 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים׃

2 ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו׃

3 אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו׃

4 האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ׃

5 הרים כדונג נמסו מלפני יהוה מלפני אדון כל־הארץ׃

6 הגידו השמים צדקו וראו כל־העמים כבודו׃

7 יבשו ׀ כל־עבדי פסל המתהללים באלילים השתחוו־לו כל־אלהים׃

8 שמעה ותשמח ׀ ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך יהוה׃

9 כי־אתה יהוה עליון על־כל־הארץ מאד נעלית על־כל־אלהים׃

10 אהבי יהוה שנאו רע מר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם׃

11 אור זרע לצדיק ולישרי־לב שמחה׃

12 שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו׃


<< Psalm 97 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible