תהילים 81

<< תהילים 81 >>
Psalm 81 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח ׀ על־הגתית לאסף׃ הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב׃

2 שאו־זמרה ותנו־תף כנור נעים עם־נבל׃

3 תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו׃

4 כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב׃

5 עדות ׀ ביהוסף שמו בצאתו על־ארץ מצרים שפת לא־ידעתי אשמע׃

6 הסירותי מסבל שכמו כפיו מדוד תעברנה׃

7 בצרה קראת ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על־מי מריבה סלה׃

8 שמע עמי ואעידה בך ישראל אם־תשמע־לי׃

9 לא־יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר׃

10 אנכי ׀ יהוה אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב־פיך ואמלאהו׃

11 ולא־שמע עמי לקולי וישראל לא־אבה לי׃

12 ואשלחהו בשרירות לבם ילכו במועצותיהם׃

13 לו עמי שמע לי ישראל בדרכי יהלכו׃

14 כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי׃

15 משנאי יהוה יכחשו־לו ויהי עתם לעולם׃

16 ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבש אשביעך׃


<< Psalm 81 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible