תהילים 80

<< תהילים 80 >>
Psalm 80 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח אל־ששנים עדות לאסף מזמור׃ רעה ישראל ׀ האזינה נהג כצאן יוסף ישב הכרובים הופיעה׃

2 לפני אפרים ׀ ובנימן ומנשה עוררה את־גבורתך ולכה לישעתה לנו׃

3 אלהים השיבנו והאר פניך ונושעה׃

4 יהוה אלהים צבאות עד־מתי עשנת בתפלת עמך׃

5 האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש׃

6 תשימנו מדון לשכנינו ואיבינו ילעגו־למו׃

7 אלהים צבאות השיבנו והאר פניך ונושעה׃

8 גפן ממצרים תסיע תגרש גוים ותטעה׃

9 פנית לפניה ותשרש רשיה ותמלא־ארץ׃

10 כסו הרים צלה וענפיה ארזי־אל׃

11 תשלח קצירה עד־ים ואל־נהר יונקותיה׃

12 למה פרצת גדריה וארוה כל־עברי דרך׃

13 יכרסמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה׃

14 אלהים צבאות שוב־נא הבט משמים וראה ופקד גפן זאת׃

15 וכנה אשר־נטעה ימינך ועל־בן אמצתה לך׃

16 שרפה באש כסוחה מגערת פניך יאבדו׃

17 תהי־ידך על־איש ימינך על־בן־אדם אמצת לך׃

18 ולא־נסוג ממך תחינו ובשמך נקרא׃

19 יהוה אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה׃


<< Psalm 80 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible