תהילים 78

<< תהילים 78 >>
Psalm 78 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 משכיל לאסף האזינה עמי תורתי הטו אזנכם לאמרי־פי׃

2 אפתחה במשל פי אביעה חידות מני־קדם׃

3 אשר מענו ונדעם ואבותינו ספרו־לנו׃

4 לא נכחד ׀ מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה׃

5 ויקם עדות ׀ ביעקב ותורה שם בישראל אשר צוה את־אבותינו להודיעם לבניהם׃

6 למען ידעו ׀ דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם׃

7 וישימו באלהים כסלם ולא ישכחו מעללי־אל ומצותיו ינצרו׃

8 ולא יהיו ׀ כאבותם דור סורר ומרה דור לא־הכין לבו ולא־נאמנה את־אל רוחו׃

9 בני־אפרים נושקי רומי־קשת הפכו ביום קרב׃

10 לא מרו ברית אלהים ובתורתו מאנו ללכת׃

11 וישכחו עלילותיו ונפלאותיו אשר הראם׃

12 נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים שדה־צען׃

13 בקע ים ויעבירם ויצב־מים כמו־נד׃

14 וינחם בענן יומם וכל־הלילה באור אש׃

15 יבקע צרים במדבר וישק כתהמות רבה׃

16 ויוצא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים׃

17 ויוסיפו עוד לחטא־לו למרות עליון בציה׃

18 וינסו־אל בלבבם לשאל־אכל לנפשם׃

19 וידברו באלהים אמרו היוכל אל לערך לחן במדבר׃

20 הן הכה־צור ׀ ויזובו מים ונחלים ישטפו הגם־לחם יוכל תת אם־יכין שאר לעמו׃

21 לכן ׀ שמע יהוה ויתעבר ואש נשקה ביעקב וגם־אף עלה בישראל׃

22 כי לא האמינו באלהים ולא בטחו בישועתו׃

23 ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח׃

24 וימטר עליהם מן לאכל ודגןש־מים נתן למו׃

25 לחם אבירים אכל איש צידה שלח להם לשבע׃

26 יסע קדים בשמים וינהג בעזו תימן׃

27 וימטר עליהם כעפר שאר וכחול ימים עוף כנף׃

28 ויפל בקרב מחנהו סביב למשכנתיו׃

29 ויאכלו וישבעו מאד ותאותם יבא להם׃

30 לא־זרו מתאותם עוד אכלם בפיהם׃

31 ואף אלהים ׀ עלה בהם ויהרג במשמניהם ובחורי ישראל הכריע׃

32 בכל־זאת חטאו־עוד ולא־האמינו בנפלאותיו׃

33 ויכל־בהבל ימיהם ושנותם בבהלה׃

34 אם־הרגם ודרשוהו ושבו ושחרו־אל׃

35 ויזכרו כי־אלהים צורם ואל עליון גאלם׃

36 ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו־לו׃

37 ולבם לא־נכון עמו ולא נאמנו בבריתו׃

38 והוא רחום ׀ יכפר עון ולא־ישחית והרבה להשיב אפו ולא־יעיר כל־חמתו׃

39 ויזכר כי־בשר המה רוח הולך ולא ישוב׃

40 כמה ימרוהו במדבר יעציבוהו בישימון׃

41 וישובו וינסו אל וקדוש ישראל התוו׃

42 לא־זכרו את־ידו יום א‍שר־פדם מני־צר׃

43 אשר־שם במצרים אתותיו ומופתיו בשדה־צען׃

44 ויהפך לדם יאריהם ונזליהם בל־ישתיון׃

45 ישלח בהם ערב ויאכלם וצפרדע ותשחיתם׃

46 ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה׃

47 יהרג בברד גפנם ושקמותם בחנמל׃

48 ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים׃

49 ישלח־בם ׀ חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים׃

50 יפלס נתיב לאפו לא־חשך ממות נפשם וחיתם לדבר הסגיר׃

51 ויך כל־בכור במצרים ראשית אונים באהלי־חם׃

52 ויסע כצאן עמו וינהגם כעדר במדבר׃

53 וינחם לבטח ולא פחדו ואת־אויביהם כסה הים׃

54 ויביאם אל־גבול קדשו הר־זה קנתה ימינו׃

55 ויגרש מפניהם ׀ גוים ויפילם בחבל נחלה וישכן באהליהם שבטי ישראל׃

56 וינסו וימרו את־אלהים עליון ועדותיו לא שמרו׃

57 ויסגו ויבגדו כאבותם נהפכו כקשת רמיה׃

58 ויכעיסוהו בבמותם ובפסיליהם יקניאוהו׃

59 שמע אלהים ויתעבר וימאס מאד בישראל׃

60 ויטש משכן שלו אהל שכן באדם׃

61 ויתן לשבי עזו ותפארתו ביד־צר׃

62 ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבר׃

63 בחוריו אכלה־אש ובתולתיו לא הוללו׃

64 כהניו בחרב נפלו ואלמנתיו לא תבכינה׃

65 ויקץ כישן ׀ אדני כגבור מתרונן מיין׃

66 ויך־צריו אחור חרפת עולם נתן למו׃

67 וימאס באהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר׃

68 ויבחר את־שבט יהודה את־הר ציון אשר אהב׃

69 ויבן כמו־רמים מקדשו כארץ יסדה לעולם׃

70 ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן׃

71 מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ובישראל נחלתו׃

72 וירעם כתם לבבו ובתבונות כפיו ינחם׃


<< Psalm 78 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible