תהילים 73

<< תהילים 73 >>
Psalm 73 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 מזמור לאסף אך טוב לישראל אלהים לברי לבב׃

2 ואני כמעט [נטוי כ] (נטיו ק) רגלי כאין [שפכה כ] (שפכו ק) אשרי׃

3 כי־קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה׃

4 כי אין חרצבות למותם ובריא אולם׃

5 בעמל אנוש אינמו ועם־אדם לא ינגעו׃

6 לכן ענקתמו גאוה יעטףש־ית חמס למו׃

7 יצא מחלב עינמו עברו משכיות לבב׃

8 ימיקו ׀ וידברו ברע עשק ממרום ידברו׃

9 שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ׃

10 לכן ׀ [ישיב כ] (ישוב ק) עמו הלם ומי מלא ימצו למו׃

11 ואמרו איכה ידע־אל ויש דעה בעליון׃

12 הנה־אלה רשעים ושלוי עולם השגו־חיל׃

13 אך־ריק זכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי׃

14 ואהי נגוע כל־היום ותוכחתי לבקרים׃

15 אם־אמרתי אספרה כמו הנה דור בניך בגדתי׃

16 ואחשבה לדעת זאת עמל [היא כ] (הוא ק) בעיני׃

17 עד־אבוא אל־מקדשי־אל אבינה לאחריתם׃

18 אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות׃

19 איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן־בלהות׃

20 כחלום מהקיץ אדני בעיר ׀ צלמם תבזה׃

21 כי יתחמץ לבבי וכליותי אשתונן׃

22 ואני־בער ולא אדע בהמות הייתי עמך׃

23 ואני תמיד עמך אחזת ביד־ימיני׃

24 בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני׃

25 מי־לי בשמים ועמך לא־חפצתי בארץ׃

26 כלה שארי ולבבי צור־לבבי וחלקי אלהים לעולם׃

27 כי־הנה רחקיך יאבדו הצמתה כל־זונה ממך׃

28 ואני ׀ קרבת אלהים לי־טוב שתי ׀ באדני יהוה מחסי לספר כל־מלאכותיך׃


<< Psalm 73 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible