תהילים 72

<< תהילים 72 >>
Psalm 72 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 לשלמה ׀ א‍להים משפטיך למלך תן וצדקתך לבן־מלך׃

2 ידין עמך בצדק וענייך במשפט׃

3 ישאו הרים שלום לעם וגבעות בצדקה׃

4 ישפט ׀ ע‍ניי־עם יושיע לבני אביון וידכא עושק׃

5 ייראוך עם־שמש ולפני ירח דור דורים׃

6 ירד כמטר על־גז כרביבים זרזיף ארץ׃

7 יפרח־בימיו צדיק ורב לום עד־בלי ירח׃

8 וירד מים עד־ים ומנהר עד־אפסי־ארץ׃

9 לפניו יכרעו ציים ואיביו עפר ילחכו׃

10 מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו׃

11 וישתחוו־לו כל־מלכים כל־גוים יעבדוהו׃

12 כי־יציל אביון משוע ועני ואין־עזר לו׃

13 יחס על־דל ואביון ונפשות אביונים יושיע׃

14 מתוך ומחמס יגאל נפשם וייקר דמם בעיניו׃

15 ויחי ויתן־לו מזהב שבא ויתפלל בעדו תמיד כל־היום יברכנהו׃

16 יהי פסת־בר ׀ בארץ בראש הרים ירעש כלבנון פריו ויציצו מעיר כעשב הארץ׃

17 יהי שמו לעולם לפני־שמש [ינין כ] (ינון ק) שמו ויתברכו בו כל־גוים יאשרוהו׃

18 ברוך ׀ יהוה אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו׃

19 וברוך ׀ שם כבודו לעולם וימלא כבודו את־כל הארץ אמן ׀ ואמן׃

20 כלו תפלות דוד בן־ישי׃


<< Psalm 72 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible