תהילים 55

<< תהילים 55 >>
Psalm 55 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח בנגינת משכיל לדוד׃ האזינה אלהים תפלתי ואל־תתעלם מתחנתי׃

2 הקשיבה לי וענני אריד בשיחי ואהימה׃

3 מקול אויב מפני עקת רשע כי־ימיטו עלי און ובאף ישטמוני׃

4 לבי יחיל בקרבי ואימות מות נפלו עלי׃

5 יראה ורעד יבא בי ותכסני פלצות׃

6 ואמר מי־יתן־לי אבר כיונה אעופה ואשכנה׃

7 הנה ארחיק נדד אלין במדבר סלה׃

8 אחישה מפלט לי מרוח סעה מסער׃

9 בלע אדני פלג לשונם כי־ראיתי חמס וריב בעיר׃

10 יומם ולילה יסובבה על־חומתיה ואון ועמל בקרבה׃

11 הוות בקרבה ולא־ימיש מרחבה תך ומרמה׃

12 כי לא־אויב יחרפני ואשא לא־משנאי עלי הגדיל ואסתר ממנו׃

13 ואתה אנוש כערכי אלופי ומידעי׃

14 אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש׃

15 [ישימות כ] (ישי ק) (מות ׀ ק) עלימו ירדו שאול חיים כי־רעות במגורם בקרבם׃

16 אני אל־אלהים אקרא ויהוה יושיעני׃

17 ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי׃

18 פדה בשלום נפשי מקרב־לי כי־ברבים היו עמדי׃

19 ישמע ׀ אל ׀ ויענם וישב קדם סלה אשר אין חליפות למו ולא יראו אלהים׃

20 שלח ידיו בשלמיו חלל בריתו׃

21 חלקו ׀ מחמאת פיו וקרב־לבו רכו דבריו משמן והמה פתחות׃

22 השלך על־יהוה ׀ יהבך והוא יכלכלך לא־יתן לעולם מוט לצדיק׃

23 ואתה אלהים ׀ תורדם ׀ לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא־יחצו ימיהם ואני אבטח־בך׃


<< Psalm 55 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible