תהילים 50

<< תהילים 50 >>
Psalm 50 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 מזמור לאסף אל ׀ א‍להים יהוה דבר ויקרא־ארץ ממזרחש־מש עד־מבאו׃

2 מציון מכלל־יפי אלהים הופיע׃

3 יבא אלהינו ואל־יחרש אש־לפניו תאכל וסביביו נשערה מאד׃

4 יקרא אל־השמים מעל ואל־הארץ לדין עמו׃

5 אספו־לי חסידי כרתי בריתי עלי־זבח׃

6 ויגידו שמים צדקו כי־אלהים ׀ שפט הוא סלה׃

7 שמעה עמי ׀ ואדברה ישראל ואעידה בך אלהים אלהיך אנכי׃

8 לא על־זבחיך אוכיחך ועולתיך לנגדי תמיד׃

9 לא־אקח מביתך פר ממכלאתיך עתודים׃

10 כי־לי כל־חיתו־יער בהמות בהררי־אלף׃

11 ידעתי כל־עוף הרים וזיז די עמדי׃

12 אם־ארעב לא־אמר לך כי־לי תבל ומלאה׃

13 האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה׃

14 זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך׃

15 וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני׃

16 ולרשע ׀ אמר אלהים מה־לך לספר חקי ותשא בריתי עלי־פיך׃

17 ואתה שנאת מוסר ותשלך דברי אחריך׃

18 אם־ראית גנב ותרץ עמו ועם מנאפים חלקך׃

19 פיך שלחת ברעה ולשונך תצמיד מרמה׃

20 תשב באחיך תדבר בבן־אמך תתן־דפי׃

21 אלה עשית ׀ והחרשתי דמית היות־אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך׃

22 בינו־נא זאת שכחי אלוה פן־אטרף ואין מציל׃

23 זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים׃


<< Psalm 50 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible