תהילים 43

<< תהילים 43 >>
Psalm 43 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 שפטני אלהים ׀ וריבה ריבי מגוי לא־חסיד מאיש־מרמה ועולה תפלטני׃

2 כי־אתה ׀ אלהי מעוזי למה זנחתני למה־קדר אתהלך בלחץ אויב׃

3 שלח־אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל־הר־קדשך ואל־משכנותיך׃

4 ואבואה ׀ אל־מזבח אלהים אל־אל שמחת גילי ואודך בכנור אלהים אלהי׃

5 מה־תשתוחחי ׀ נפשי ומה־תהמי עלי הוחילי לאלהים כי־עוד אודנו ישועת פני ואלהי׃


<< Psalm 43 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible