תהילים 39

<< תהילים 39 >>
Psalm 39 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח [לידיתון כ] (לידותון ק) מזמור לדוד׃ אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעד רשע לנגדי׃

2 נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר׃

3 חם־לבי ׀ בקרבי בהגיגי תבער־אש דברתי בלשוני׃

4 הודיעני יהוה ׀ קצי ומדת ימי מה־היא אדעה מה־חדל אני׃

5 הנה טפחות ׀ נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל־הבל כל־אדם נצב סלה׃

6 אך־בצלם ׀ יתהלך־איש אך־הבל יהמיון יצבר ולא־ידע מי־אספם׃

7 ועתה מה־קויתי אדני תוחלתי לך היא׃

8 מכל־פשעי הצילני חרפת נבל אל־תשימני׃

9 נאלמתי לא אפתח־פי כי אתה עשית׃

10 הסר מעלי נגעך מתגרת ידך אני כליתי׃

11 בתוכחות על־עון ׀ יסרת איש ותמס כעש חמודו אך הבל כל־אדם סלה׃

12 שמעה־תפלתי ׀ יהוה ושועתי ׀ האזינה אל־דמעתי אל־תחרש כי גר אנכי עמך תושב ככל־אבותי׃

13 השע ממני ואבליגה בטרם אלך ואינני׃


<< Psalm 39 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible