תהילים 33

<< תהילים 33 >>
Psalm 33 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה׃

2 הודו ליהוה בכנור בנבל עשור זמרו־לו׃

3 שירו־לו שיר חדש היטיבו נגן בתרועה׃

4 כי־ישר דבר־יהוה וכל־מעשהו באמונה׃

5 אהב צדקה ומשפט חסד יהוה מלאה הארץ׃

6 בדבר יהוה שמים נעשו וברוח פיו כל־צבאם׃

7 כנס כנד מי הים נתן באצרות תהומות׃

8 ייראו מיהוה כל־הארץ ממנו יגורו כל־ישבי תבל׃

9 כי הוא אמר ויהי הוא־צוה ויעמד׃

10 יהוה הפיר עצת־גוים הניא מחשבות עמים׃

11 עצת יהוה לעולם תעמד מחשבות לבו לדר ודר׃

12 אשרי הגוי אשר־יהוה אלהיו העם ׀ בחר לנחלה לו׃

13 משמים הביט יהוה ראה את־כל־בני האדם׃

14 ממכון־שבתו השגיח אל כל־ישבי הארץ׃

15 היצר יחד לבם המבין אל־כל־מעשיהם׃

16 אין־המלך נושע ברב־חיל גבור לא־ינצל ברב־כח׃

17 שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט׃

18 הנה עין יהוה אל־יראיו למיחלים לחסדו׃

19 להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב׃

20 נפשנו חכתה ליהוה עזרנו ומגננו הוא׃

21 כי־בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו׃

22 יהי־חסדך יהוה עלינו כאשר יחלנו לך׃


<< Psalm 33 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible