תהילים 31

<< תהילים 31 >>
Psalm 31 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח מזמור לדוד׃ בך יהוה חסיתי אל־אבושה לעולם בצדקתך פלטני׃

2 הטה אלי ׀ אזנך מהרה הצילני היה לי ׀ לצור־מעוז לבית מצודות להושיעני׃

3 כי־סלעי ומצודתי אתה ולמען מך תנחני ותנהלני׃

4 תוציאני מרשת זו טמנו לי כי־אתה מעוזי׃

5 בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי יהוה אל אמת׃

6 שנאתי השמרים הבלי־שוא ואני אל־יהוה בטחתי׃

7 אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את־עניי ידעת בצרות נפשי׃

8 ולא הסגרתני ביד־אויב העמדת במרחב רגלי׃

9 חנני יהוה כי צר־לי עששה בכעס עיני נפשי ובטני׃

10 כי כלו ביגון חיי ושנותי באנחה כשל בעוני כחי ועצמי עששו׃

11 מכל־צררי הייתי חרפה ולשכני ׀ מאד ופחד למידעי ראי בחוץ נדדו ממני׃

12 נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אבד׃

13 כי שמעתי ׀ דבת רבים מגור מסביב בהוסדם יחד עלי לקחת נפשי זממו׃

14 ואני ׀ עליך בטחתי יהוה אמרתי אלהי אתה׃

15 בידך עתתי הצילני מיד־אויבי ומרדפי׃

16 האירה פניך על־עבדך הושיעני בחסדך׃

17 יהוה אל־אבושה כי קראתיך יבשו רשעים ידמו לשאול׃

18 תאלמנה שפתי שקר הדברות על־צדיק עתק בגאוה ובוז׃

19 מה רב־טובך אשר־צפנת ליראיך פעלת לחסים בך נגד בני אדם ׃

20 תסתירם ׀ בסתר פניך מרכסי איש תצפנם בסכה מריב לשנות׃

21 ברוך יהוה כי הפליא חסדו לי בעיר מצור׃

22 ואני ׀ אמרתי בחפזי נגרזתי מנגד עיניך אכן מעת קול תחנוני בשועי אליך׃

23 אהבו את־יהוה כל־חסידיו אמונים נצר יהוה ומשלם על־יתר עשה גאוה׃

24 חזקו ויאמץ לבבכם כל־המיחלים ליהוה׃


<< Psalm 31 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible