תהילים 22

<< תהילים 22 >>
Psalm 22 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח על־אילת השחר מזמור לדוד׃ אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי׃

2 א‍להי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא־דומיה לי׃

3 ואתה קדוש יושב תהלות ישראל׃

4 בך בטחו אבתינו בטחו ותפלטמו׃

5 אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא־בושו׃

6 ואנכי תולעת ולא־איש חרפת אדם ובזוי עם׃

7 כל־ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש׃

8 גל אל־יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו׃

9 כי־אתה גחי מבטן מבטיחי על־שדי אמי׃

10 עליך השלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה׃

11 אל־תרחק ממני כי־צרה קרובה כי־אין עוזר׃

12 סבבוני פרים רבים אבירי בשן כתרוני׃

13 פצו עלי פיהם אריה טרף ושאג׃

14 כמים נשפכתי והתפרדו כל־עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי׃

15 יבש כחרש ׀ כחי ולשוני מדבק מלקוחי ולעפר־מות תשפתני׃

16 כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי׃

17 אספר כל־עצמותי המה יביטו יראו־בי׃

18 יחלקו בגדי להם ועל־לבושי יפילו גורל׃

19 ואתה יהוה אל־תרחק אילותי לעזרתי חושה׃

20 הצילה מחרב נפשי מיד־כלב יחידתי׃

21 הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני׃

22 אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך׃

23 יראי יהוה ׀ הללוהו כל־זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל־זרע ישראל׃

24 כי לא־בזה ולא שקץ ענות עני ולא־הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע׃

25 מאתך תהלתי בקהל רב נדרי אשלם נגד יראיו׃

26 יאכלו ענוים ׀ וישבעו יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם לעד׃

27 יזכרו ׀ וישבו אל־יהוה כל־אפסי־ארץ וישתחוו לפניך כל־משפחות גוים׃

28 כי ליהוה המלוכה ומשל בגוים׃

29 אכלו וישתחוו ׀ כל־דשני־ארץ לפניו יכרעו כל־יורדי עפר ונפשו לא חיה׃

30 זרע יעבדנו יספר לאדני לדור׃

31 יבאו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה׃


<< Psalm 22 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible