תהילים 145

<< תהילים 145 >>
Psalm 145 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברכה מך לעולם ועד׃

2 בכל־יום אברכך ואהללה מך לעולם ועד׃

3 גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר׃

4 דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו׃

5 הדר כבוד הודך ודברי נפלאותיך אשיחה׃

6 ועזוז נוראתיך יאמרו [וגדולתיך כ] (וגדולתך ק) אספרנה׃

7 זכר רב־טובך יביעו וצדקתך ירננו׃

8 חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל־חסד׃

9 טוב־יהוה לכל ורחמיו על־כל־מעשיו׃

10 יודוך יהוה כל־מעשיך וחסידיך יברכוכה׃

11 כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו׃

12 להודיע ׀ לבני האדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו׃

13 מלכותך מלכות כל־עלמים וממשלתך בכל־דור ודור׃

14 סומך יהוה לכל־הנפלים וזוקף לכל־הכפופים׃

15 עיני־כל אליך ישברו ואתה נותן־להם את־אכלם בעתו׃

16 פותח את־ידך ומשביע לכל־חי רצון׃

17 צדיק יהוה בכל־דרכיו וחסיד בכל־מעשיו׃

18 קרוב יהוה לכל־קראיו לכל אשר יקראהו באמת׃

19 רצון־יראיו יעשה ואת־שועתם ישמע ויושיעם׃

20 שומר יהוה את־כל־אהביו ואת כל־הרשעים ישמיד׃

21 תהלת יהוה ידבר־פי ויברך כל־בשר שם קדשו לעולם ועד׃


<< Psalm 145 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible