תהילים 139

<< תהילים 139 >>
Psalm 139 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח לדוד מזמור יהוה חקרתני ותדע׃

2 אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק׃

3 ארחי ורבעי זרית וכל־דרכי הסכנתה׃

4 כי אין מלה בלשוני הן יהוה ידעת כלה׃

5 אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה׃

6 [פלאיה כ] (פליאה ק) דעת ממני נשגבה לא־אוכל לה׃

7 אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח׃

8 אם־אסק מים שם אתה ואציעה שאול הנך׃

9 אשא כנפי־שחר אשכנה באחרית ים׃

10 גםש־ם ידך תנחני ותאחזני ימינך׃

11 ואמר אך־חשך ישופני ולילה אור בעדני׃

12 גם־חשך לא־יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה׃

13 כי־אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃

14 אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃

15 לא־נכחד עצמי ממך אשר־עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ׃

16 גלמי ׀ ראו עיניך ועל־ספרך כלם יכתבו ימים יצרו [ולא כ] (ולו ק) אחד בהם׃

17 ולי מה־יקרו רעיך אל מה עצמו ראשיהם׃

18 אספרם מחול ירבון הקיצתי ועודי עמך׃

19 אם־תקטל אלוה ׀ רשע ואנשי דמים סורו מני׃

20 אשר יאמרך למזמה נשא לשוא עריך׃

21 הלוא־משנאיך יהוה ׀ אשנא ובתקוממיך אתקוטט׃

22 תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי׃

23 חקרני אל ודע לבבי בחנני ודע שרעפי׃

24 וראה אם־דרך־עצב בי ונחני בדרך עולם׃


<< Psalm 139 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible