תהילים 108

<< תהילים 108 >>
Psalm 108 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 שיר מזמור לדוד׃ נכון לבי אלהים אשירה ואזמרה אף־כבודי׃

2 עורה הנבל וכנור אעירה שחר׃

3 אודך בעמים ׀ יהוה ואזמרך בל־אמים׃

4 כי־גדול מעל־שמים חסדך ועד־שחקים אמתך׃

5 רומה על־שמים אלהים ועל כל־הארץ כבודך׃

6 למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני׃

7 אלהים ׀ דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד׃

8 לי גלעד ׀ לי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי׃

9 מואב ׀ סיר רחצי על־אדום אשליך נעלי עלי־פלשת אתרועע׃

10 מי יבלני עיר מבצר מי נחני עד־אדום׃

11 הלא־אלהים זנחתנו ולא־תצא אלהים בצבאתינו׃

12 הבה־לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם׃

13 באלהים נעשה־חיל והוא יבוס צרינו׃


<< Psalm 108 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible