תהילים 109

<< תהילים 109 >>
Psalm 109 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח לדוד מזמור אלהי תהלתי אל־תחרש׃

2 כי פי רשע ופי־מרמה עלי פתחו דברו אתי לשון שקר׃

3 ודברי שנאה סבבוני וילחמוני חנם׃

4 תחת־אהבתי ישטנוני ואני תפלה׃

5 וישימו עלי רעה תחת טובה ושנאה תחת אהבתי׃

6 הפקד עליו רשע ושטן יעמד על־ימינו׃

7 בהשפטו יצא רשע ותפלתו תהיה לחטאה׃

8 יהיו־ימיו מעטים פקדתו יקח אחר׃

9 יהיו־בניו יתומים ואשתו אלמנה׃

10 ונוע ינועו בניו ושאלו ודרשו מחרבותיהם׃

11 ינקש נושה לכל־אשר־לו ויבזו זרים יגיעו׃

12 אל־יהי־לו משך חסד ואל־יהי חונן ליתומיו׃

13 יהי־אחריתו להכרית בדור אחר ימח שמם׃

14 יזכר ׀ עון אבתיו אל־יהוה וחטאת אמו אל־תמח׃

15 יהיו נגד־יהוה תמיד ויכרת מארץ זכרם׃

16 יען אשר ׀ לא זכר עשות חסד וירדף איש־עני ואביון ונכאה לבב למותת׃

17 ויאהב קללה ותבואהו ולא־חפץ בברכה ותרחק ממנו׃

18 וילבש קללה כמדו ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו׃

19 תהי־לו כבגד יעטה ולמזח תמיד יחגרה׃

20 זאת פעלת טני מאת יהוה והדברים רע על־נפשי׃

21 ואתה ׀ יהוה אדני ע‍שה־אתי למען שמך כי־טוב חסדך הצילני׃

22 כי־עני ואביון אנכי ולבי חלל בקרבי׃

23 כצל־כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה׃

24 ברכי כשלו מצום ובשרי כחש משמן׃

25 ואני ׀ הייתי חרפה להם יראוני יניעון ראשם׃

26 עזרני יהוה אלהי הושיעני כחסדך׃

27 וידעו כי־ידך זאת אתה יהוה עשיתה׃

28 יקללו־המה ואתה תברך קמו ׀ ויבשו ועבדך ישמח׃

29 ילבשו שוטני כלמה ויעטו כמעיל בשתם׃

30 אודה יהוה מאד בפי ובתוך רבים אהללנו׃

31 כי־יעמד לימין אביון להושיע משפטי נפשו׃


<< Psalm 109 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible