תהילים 107

<< תהילים 107 >>
Psalm 107 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 הדו ליהוה כי־טוב כי לעולם חסדו׃

2 יאמרו גאולי יהוה אשר גאלם מיד־צר׃

3 ומארצות קבצם ממזרח וממערב מצפון ומים׃

4 תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו׃

5 רעבים גם־צמאים נפשם בהם תתעטף׃

6 ויצעקו אל־יהוה בצר להם ממצוקותיהם יצילם׃

7 וידריכם בדרך ישרה ללכת אל־עיר מושב׃

8 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃

9 כי־השביע נפש שקקה ונפש רעבה מלא־טוב׃

10 ישבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל׃

11 כי־המרו אמרי־אל ועצת עליון נאצו׃

12 ויכנע בעמל לבם כשלו ואין עזר׃

13 ויזעקו אל־יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם׃

14 יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק׃

15 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃

16 כיש־בר דלתות נחשת ובריחי ברזל גדע׃

17 אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו׃

18 כל־אכל תתעב נפשם ויגיעו עד־שערי מות׃

19 ויזעקו אל־יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם׃

20 ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם׃ 

21 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃ 

22 ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה׃ 

23 יורדי הים באניות עשי מלאכה במים רבים׃ 

24 המה ראו מעשי יהוה ונפלאותיו במצולה׃ 

25 ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו׃ 

26 יעלו מים ירדו תהומות נפשם ברעה תתמוגג׃

27 יחוגו וינועו כשכור וכל־חכמתם תתבלע׃

28 ויצעקו אל־יהוה בצר להם וממצוקתיהם יוציאם׃

29 יקם סערה לדממה ויחשו גליהם׃

30 וישמחו כי־ישתקו וינחם אל־מחוז חפצם׃

31 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃

32 וירממוהו בקהל־עם ובמושב זקנים יהללוהו׃

33 ישם נהרות למדבר ומצאי מים לצמאון׃

34 ארץ פרי למלחה מרעת ישבי בה׃

35 ישם מדבר לאגם־מים וארץ ציה למצאי מים׃

36 ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב׃

37 ויזרעו דות ויטעו כרמים ויעשו פרי תבואה׃

38 ויברכם וירבו מאד ובהמתם לא ימעיט׃

39 וימעטו וישחו מעצר רעה ויגון׃ 

40 שפך בוז על־נדיבים ויתעם בתהו לא־דרך׃

41 וישגב אביון מעוני וישם כצאן משפחות׃

42 יראו ישרים וישמחו וכל־עולה קפצה פיה׃

43 מי־חכם וישמר־אלה ויתבוננו חסדי יהוה׃


<< Psalm 107 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible