משלי 31

<< משלי 31 >>
Proverbs 31 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 דברי למואל מלך משא א‍שר־יסרתו אמו׃

2 מה־ברי ומה־בר־בטני ומה בר־נדרי׃

3 אל־תתן לנשים חילך ודרכיך למחות מלכין׃

4 אל למלכים ׀ למואל אל למלכים שתו־יין ולרוזנים [או כ] (אי ק) שכר׃

5 פן־ישתה וישכח מחקק וישנה דין כל־בני־עני׃

6 תנו־שכר לאובד ויין למרי נפש׃

7 ישתה וישכח רישו ועמלו לא יזכר־עוד׃

8 פתח־פיך לאלם אל־דין כל־בני חלוף׃

9 פתח־פיך שפט־צדק ודין עני ואביון׃ פ

10 אשת־חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה׃

11 בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר׃

12 גמלתהו טוב ולא־רע כל ימי חייה ׃

13 דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה׃

14 היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה׃

15 ותקם ׀ בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה׃

16 זממה דה ותקחהו מפרי כפיה [נטע כ] (נטעה ק) כרם׃

17 חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרעותיה׃

18 טעמה כי־טוב סחרה לא־יכבה [בליל כ] (בלילה ק) נרה׃

19 ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך׃

20 כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון׃

21 לא־תירא לביתה משלג כי כל־ביתה לבש שנים׃

22 מרבדים עשתה־לה שש וארגמן לבושה׃

23 נודע בשערים בעלה בשבתו עם־זקני־ארץ׃

24 סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני׃

25 עז־והדר לבושה ותשחק ליום אחרון׃

26 פיה פתחה בחכמה ותורת־חסד על־לשונה׃

27 צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל׃

28 קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה׃

29 רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה׃

30 שקר החן והבל היפי אשה יראת־יהוה היא תתהלל׃

31 תנו־לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה׃


<< Proverbs 31 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible