במדבר 29

<< במדבר 29 >>
Numbers 29 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא־קדש יהיה לכם כל־מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם׃ 2 ועשיתם עלה לריח ניחח ליהוה פר בן־בקר אחד איל אחד כבשים בני־שנה שבעה תמימם׃ 3 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל׃ 4 ועשרון אחד לכבש האחד לשבעת הכבשים׃ 5 ושעיר־עזים אחד חטאת לכפר עליכם׃ 6 מלבד עלת החדש ומנחתה ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם כמשפטם לריח ניחח אשה ליהוה׃ ס

7 ובעשור לחדש השביעי הזה מקרא־קדש יהיה לכם ועניתם את־נפשתיכם כל־מלאכה לא תעשו׃ 8 והקרבתם עלה ליהוה ריח ניחח פר בן־בקר אחד איל אחד כבשים בני־שנה שבעה תמימם יהיו לכם׃ 9 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל האחד׃ 10 עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים׃ 11 שעיר־עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכפרים ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם׃ פ

12 ובחמשה עשר יום לחדש השביעי מקרא־קדש יהיה לכם כל־מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים׃ 13 והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני־בקר שלשה עשר אילם שנים כבשים בני־שנה ארבעה עשר תמימם יהיו׃ 14 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר פרים שני עשרנים לאיל האחד לשני האילם׃ 15 ועשרון עשרון לכבש האחד לארבעה עשר כבשים׃ 16 ושעיר־עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה׃ ס

17 וביום השני פרים בני־בקר שנים עשר אילם שנים כבשים בני־שנה ארבעה עשר תמימם׃ 18 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃ 19 ושעיר־עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיהם׃ ס

20 וביום השלישי פרים עשתי־עשר אילם שנים כבשים בני־שנה ארבעה עשר תמימם׃ 21 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃ 22 ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃ ס

23 וביום הרביעי פרים עשרה אילם שנים כבשים בני־שנה ארבעה עשר תמימם׃ 24 מנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃ 25 ושעיר־עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה׃ ס

26 וביום החמישי פרים תשעה אילם שנים כבשים בני־שנה ארבעה עשר תמימם׃ 27 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃ 28 ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃ ס

29 וביום הששי פרים שמנה אילם שנים כבשים בני־שנה ארבעה עשר תמימם׃ 30 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃ 31 ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכיה׃ פ

32 וביום השביעי פרים שבעה אילם שנים כבשים בני־שנה ארבעה עשר תמימם׃ 33 ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפטם׃ 34 ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה׃ פ

35 ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל־מלאכת עבדה לא תעשו׃ 36 והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פר אחד איל אחד כבשים בני־שנה שבעה תמימם׃ 37 מנחתם ונסכיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט׃ 38 ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃

39 אלה תעשו ליהוה במועדיכם לבד מנדריכם ונדבתיכם לעלתיכם ולמנחתיכם ולנסכיכם ולשלמיכם׃ 40 ויאמר משה אל־בני ישראל ככל אשר־צוה יהוה את־משה׃ פ


<< Numbers 29 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible