במדבר 28

<< במדבר 28 >>
Numbers 28 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 וידבר יהוה אל־משה לאמר׃ 2 צו את־בני ישראל ואמרת אלהם את־קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי תשמרו להקריב לי במועדו׃ 3 ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו ליהוה כבשים בני־שנה תמימם שנים ליום עלה תמיד׃ 4 את־הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים׃ 5 ועשירית האיפה סלת למנחה בלולה בשמן כתית רביעת ההין׃ 6 עלת תמיד העשיה בהר סיני לריח ניחח אשה ליהוה׃ 7 ונסכו רביעת ההין לכבש האחד בקדש הסך נסך שכר ליהוה׃ 8 ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשה אשה ריח ניחח ליהוה׃ פ

9 וביום השבת שני־כבשים בני־שנה תמימם ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ונסכו׃ 10 עלת שבת בשבתו על־עלת התמיד ונסכה׃ ס

11 ובראשי חדשיכם תקריבו עלה ליהוה פרים בני־בקר שנים ואיל אחד כבשים בני־שנה שבעה תמימם׃ 12 ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לפר האחד ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לאיל האחד׃ 13 ועשרן עשרון סלת מנחה בלולה בשמן לכבש האחד עלה ריח ניחח אשה ליהוה׃ 14 ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר ושלישת ההין לאיל ורביעת ההין לכבש יין זאת עלת חדש בחדשו לחדשי השנה׃ 15 ושעיר עזים אחד לחטאת ליהוה על־עלת התמיד יעשה ונסכו׃ ס

16 ובחדש הראשון בארבעה עשר יום לחדש פסח ליהוה׃ 17 ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג שבעת ימים מצות יאכל׃ 18 ביום הראשון מקרא־קדש כל־מלאכת עבדה לא תעשו׃ 19 והקרבתם אשה עלה ליהוה פרים בני־בקר שנים ואיל אחד ושבעה כבשים בני שנה תמימם יהיו לכם׃ 20 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל תעשו׃ 21 עשרון עשרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים׃ 22 ושעיר חטאת אחד לכפר עליכם׃ 23 מלבד עלת הבקר אשר לעלת התמיד תעשו את־אלה׃ 24 כאלה תעשו ליום שבעת ימים לחם אשה ריח־ניחח ליהוה על־עולת התמיד יעשה ונסכו׃ 25 וביום השביעי מקרא־קדש יהיה לכם כל־מלאכת עבדה לא תעשו׃ ס

26 וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ליהוה בשבעתיכם מקרא־קדש יהיה לכם כל־מלאכת עבדה לא תעשו׃ 27 והקרבתם עולה לריח ניחח ליהוה פרים בני־בקר שנים איל אחד שבעה כבשים בני שנה׃ 28 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד שני עשרנים לאיל האחד׃ 29 עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים׃ 30 שעיר עזים אחד לכפר עליכם׃ 31 מלבד עלת התמיד ומנחתו תעשו תמימם יהיו־לכם ונסכיהם׃ פ


<< Numbers 28 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible