במדבר 1

<< במדבר 1 >>
Numbers 1 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 וידבר יהוה אל־משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר׃ 2 שאו את־ראש כל־עדת בני־ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל־זכר לגלגלתם׃ 3 מבן עשרים שנה ומעלה כל־יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן׃ 4 ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית־אבתיו הוא׃ 5 ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן־שדיאור׃ 6 לשמעון שלמיאל בן־צורישדי׃ 7 ליהודה נחשון בן־עמינדב׃ 8 ליששכר נתנאל בן־צוער׃ 9 לזבולן אליאב בן־חלן׃ 10 לבני יוסף לאפרים אלישמע בן־עמיהוד למנשה גמליאל בן־פדהצור׃ 11 לבנימן אבידן בן־גדעני׃ 12 לדן אחיעזר בן־עמישדי׃ 13 לאשר פגעיאל בן־עכרן׃ 14 לגד אליסף בן־דעואל׃ 15 לנפתלי אחירע בן־עינן׃ 16 אלה [קריאי כ] (קרואי ק) העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם׃

17 ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות׃ 18 ואת כל־העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על־משפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגלגלתם׃ 19 כאשר צוה יהוה את־משה ויפקדם במדבר סיני׃ פ

20 ויהיו בני־ראובן בכר ישראל תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות לגלגלתם כל־זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 21 פקדיהם למטה ראובן ששה וארבעים אלף וחמש מאות׃ פ

22 לבני שמעון תולדתם למשפחתם לבית אבתם פקדיו במספר שמות לגלגלתם כל־זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 23 פקדיהם למטה שמעון תשעה וחמשים אלף ושלש מאות׃ פ

24 לבני גד תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 25 פקדיהם למטה גד חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים׃ פ

26 לבני יהודה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 27 פקדיהם למטה יהודה ארבעה ושבעים אלף ושש מאות׃ פ

28 לבני יששכר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 29 פקדיהם למטה יששכר ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃ פ

30 לבני זבולן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 31 פקדיהם למטה זבולן שבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃ פ

32 לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 33 פקדיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמש מאות׃ פ

34 לבני מנשה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 35 פקדיהם למטה מנשה שנים ושלשים אלף ומאתים׃ פ

36 לבני בנימן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 37 פקדיהם למטה בנימן חמשה ושלשים אלף וארבע מאות׃ פ

38 לבני דן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 39 פקדיהם למטה דן שנים וששים אלף ושבע מאות׃ פ

40 לבני אשר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 41 פקדיהם למטה אשר אחד וארבעים אלף וחמש מאות׃ פ

42 בני נפתלי תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃ 43 פקדיהם למטה נפתלי שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃ פ

44 אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש־אחד לבית־אבתיו היו׃ 45 ויהיו כל־פקודי בני־ישראל לבית אבתם מבן עשרים שנה ומעלה כל־יצא צבא בישראל׃ 46 ויהיו כל־הפקדים שש־מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃

47 והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם׃ פ 48 וידבר יהוה אל־משה לאמר׃ 49 אך את־מטה לוי לא תפקד ואת־ראשם לא תשא בתוך בני ישראל׃ 50 ואתה הפקד את־הלוים על־משכן העדת ועל כל־כליו ועל כל־אשר־לו המה ישאו את־המשכן ואת־כל־כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו׃ 51 ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת׃ 52 וחנו בני ישראל איש על־מחנהו ואיש על־דגלו לצבאתם׃ 53 והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא־יהיה קצף על־עדת בני ישראל ושמרו הלוים את־משמרת משכן העדות׃ 54 ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את־משה כן עשו׃ פ


<< Numbers 1 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible