במדבר 2

<< במדבר 2 >>
Numbers 2 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 וידבר יהוה אל־משה ואל־אהרן לאמר׃ 2 איש על־דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל־מועד יחנו׃ 3 והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן־עמינדב׃ 4 וצבאו ופקדיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות׃ 5 והחנים עליו מטה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל בן־צוער׃ 6 וצבאו ופקדיו ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃ ס 7 מטה זבולן ונשיא לבני זבולן אליאב בן־חלן׃ 8 וצבאו ופקדיו שבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃ 9 כל־הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת־אלפים וארבע־מאות לצבאתם ראשנה יסעו׃ ס

10 דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן־שדיאור׃ 11 וצבאו ופקדיו ששה וארבעים אלף וחמש מאות׃ 12 והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן־צורי־שדי ׃ 13 וצבאו ופקדיהם תשעה וחמשים אלף ושלש מאות׃ 14 ומטה גד ונשיא לבני גד אליסף בן־רעואל׃ 15 וצבאו ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים׃ 16 כל־הפקדים למחנה ראובן מאת אלף ואחד וחמשים אלף וארבע־מאות וחמשים לצבאתם ושנים יסעו׃ ס

17 ונסע אהל־מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנו כן יסעו איש על־ידו לדגליהם׃ ס

18 דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן־עמיהוד׃ 19 וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות׃ 20 ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן־פדהצור׃ 21 וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים׃ 22 ומטה בנימן ונשיא לבני בנימן אבידן בן־גדעני׃ 23 וצבאו ופקדיהם חמשה ושלשים אלף וארבע מאות׃ 24 כל־הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת־אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו׃ ס

25 דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן־עמישדי׃ 26 וצבאו ופקדיהם שנים וששים אלף ושבע מאות׃ 27 והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן־עכרן׃ 28 וצבאו ופקדיהם אחד וארבעים אלף וחמש מאות׃ 29 ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירע בן־עינן׃ 30 וצבאו ופקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃ 31 כל־הפקדים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמשים אלף ושש מאות לאחרנה יסעו לדגליהם׃ פ

32 אלה פקודי בני־ישראל לבית אבתם כל־פקודי המחנת לצבאתם שש־מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃ 33 והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר צוה יהוה את־משה׃ 34 ויעשו בני ישראל ככל אשר־צוה יהוה את־משה כן־חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחתיו על־בית אבתיו׃


<< Numbers 2 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible