איוב 36

<< איוב 36 >>
Job 36 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויסף אליהוא ויאמר׃

2 כתר־לי זעיר ואחוך כי עוד לאלוה מלים׃

3 אשא דעי למרחוק ולפעלי אתן־צדק׃

4 כי־אמנם לא־שקר מלי תמים דעות עמך׃

5 הן־אל כביר ולא ימאס כביר כח לב׃

6 לא־יחיה רשע ומשפט עניים יתן׃

7 לא־יגרע מצדיק עיניו ואת־מלכים לכסא וישיבם לנצח ויגבהו׃

8 ואם־אסורים בזקים ילכדון בחבלי־עני׃

9 ויגד להם פעלם ופשעיהם כי יתגברו׃

10 ויגל אזנם למוסר ויאמר כי־ישבון מאון׃

11 אם־ישמעו ויעבדו יכלו ימיהם בטוב ושניהם בנעימים׃

12 ואם־לא ישמעו בשלח יעברו ויגועו כבלי־דעת ׃

13 וחנפי־לב ישימו אף לא ישועו כי אסרם׃

14 תמת בנער נפשם וחיתם בקדשים׃

15 יחלץ עני בעניו ויגל בלחץ אזנם׃

16 ואף הסיתך ׀ מפי־צר רחב לא־מוצק תחתיה ונחת לחנך מלא דשן׃

17 ודין־רשע מלאת דין ומשפט יתמכו׃

18 כי־חמה פן־יסיתך בספק ורב־כפר אל־יטך׃

19 היערך שועך לא בצר וכל מאמצי־כח׃

20 אל־תשאף הלילה לעלות עמים תחתם׃

21 השמר אל־תפן אל־און כי־על־זה בחרת מעני׃

22 הן־אל ישגיב בכחו מי כמהו מורה׃

23 מי־פקד עליו דרכו ומי־אמר פעלת עולה׃

24 זכר כי־תשגיא פעלו אשר שררו אנשים׃

25 כל־אדם חזו־בו אנוש יביט מרחוק׃

26 הן־אל גיא ולא נדע מספר שניו ולא־חקר׃

27 כי יגרע נטפי־מים יזקו מטר לאדו׃

28 אשר־יזלו שחקים ירעפו עלי ׀ אדם רב׃

29 אף אם־יבין מפרשי־עב תשאות סכתו׃

30 הן־פרש עליו אורו ושרשי הים כסה׃

31 כי־בם ידין עמים יתן־אכל למכביר׃

32 על־כפים כסה־אור ויצו עליה במפגיע׃

33 יגיד עליו רעו מקנה אף על־עולה׃


<< Job 36 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible