איוב 35

<< איוב 35 >>
Job 35 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויען אליהו ויאמר׃

2 הזאת חשבת למשפט אמרת צדקי מאל׃

3 כי־תאמר מה־יסכן־לך מה־אעיל מחטאתי׃

4 אני אשיבך מלין ואת־רעיך עמך׃

5 הבט שמים וראה ושור חקים גבהו ממך׃

6 אם־חטאת מה־תפעל־בו ורבו פשעיך מה־תעשה־לו׃

7 אם־צדקת מה־תתן־לו או מה־מידך יקח׃

8 לאיש־כמוך רשעך ולבן־אדם צדקתך׃

9 מרב עשוקים יזעיקו ישועו מזרוע רבים׃

10 ולא־אמר איה אלוה עשי נתן זמרות בלילה׃

11 מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו׃

12 שם יצעקו ולא יענה מפני גאון רעים׃

13 אךש־וא לא־ישמע ׀ אל ושדי לא ישורנה׃

14 אף כי־תאמר לא תשורנו דין לפניו ותחולל לו׃

15 ועתה כי־אין פקד אפו ולא־ידע בפש מאד׃

16 ואיוב הבל יפצה־פיהו בבלי־דעת מלין יכבר׃ פ


<< Job 35 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible