איוב 29

<< איוב 29 >>
Job 29 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויסף איוב שאת משלו ויאמר׃

2 מי־יתנני כירחי־קדם כימי אלוה ישמרני׃

3 בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך׃

4 כאשר הייתי בימי חרפי בסוד אלוה עלי אהלי׃

5 בעוד די עמדי סביבותי נערי׃

6 ברחץ הליכי בחמה וצור יצוק עמדי פלגי־שמן׃

7 בצאתי שער עלי־קרת ברחוב אכין מושבי׃

8 ראוני נערים ונחבאו וישישים קמו עמדו׃

9 רים עצרו במלים וכף ישימו לפיהם׃

10 קול־נגידים נחבאו ולשונם לחכם דבקה׃

11 כי אזן מעה ותאשרני ועין ראתה ותעידני׃

12 כי־אמלט עני משוע ויתום ולא־עזר לו׃

13 ברכת אבד עלי תבא ולב אלמנה ארנן׃

14 צדק לבשתי וילבשני כמעיל וצניף משפטי׃

15 עינים הייתי לעור ורגלים לפסח אני׃

16 אב אנכי לאביונים ורב לא־ידעתי אחקרהו׃

17 ואשברה מתלעות עול ומשניו אשליך טרף׃

18 ואמר עם־קני אגוע וכחול ארבה ימים׃

19 שרשי פתוח אלי־מים וטל ילין בקצירי׃

20 כבודי חדש עמדי וקשתי בידי תחליף׃

21 לי־שמעו ויחלו וידמו למו עצתי׃

22 אחרי דברי לא ישנו ועלימו תטף מלתי׃

23 ויחלו כמטר לי ופיהם פערו למלקוש׃

24 אשחק אלהם לא יאמינו ואור פני לא יפילון׃

25 אבחר דרכם ואשב ראש ואשכון כמלך בגדוד כאשר אבלים ינחם׃


<< Job 29 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible