איוב 16

<< איוב 16 >>
Job 16 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויען איוב ויאמר׃

2 שמעתי כאלה רבות מנחמי עמל כלכם׃

3 הקץ לדברי־רוח או מה־ימריצך כי תענה׃

4 גם ׀ אנכי ככם אדברה לו־יש נפשכם תחת נפשי אחבירה עליכם במלים ואניעה עליכם במו ראשי׃

5 אאמצכם במו־פי וניד שפתי יחשך׃

6 אם־אדברה לא־יחשך כאבי ואחדלה מה־מני יהלך׃

7 אך־עתה הלאני השמות כל־עדתי׃

8 ותקמטני לעד היה ויקם בי כחשי בפני יענה׃

9 אפו טרף ׀ וישטמני חרק עלי בשניו צרי ׀ ילטוש עיניו לי׃

10 פערו עלי ׀ בפיהם בחרפה הכו לחיי יחד עלי יתמלאון׃

11 יסגירני אל אל עויל ועל־ידי רשעים ירטני׃

12 שלו הייתי ׀ ויפרפרני ואחז בערפי ויפצפצני ויקימני לו למטרה׃

13 יסבו עלי ׀ רביו יפלח כליותי ולא יחמול ישפך לארץ מררתי׃

14 יפרצני פרץ על־פני־פרץ ירץ עלי כגבור׃

15 שק תפרתי עלי גלדי ועללתי בעפר קרני׃

16 פני [חמרמרה כ] (חמרמרו ק) מני־בכי ועל עפעפי צלמות׃

17 על לא־חמס בכפי ותפלתי זכה׃

18 ארץ אל־תכסי דמי ואל־יהי מקום לזעקתי׃

19 גם־עתה הנה־בשמים עדי ושהדי במרומים׃

20 מליצי רעי אל־אלוה דלפה עיני׃

21 ויוכח לגבר עם־אלוה ובן־אדם לרעהו׃

22 כי־שנות מספר יאתיו וארח לא־אשוב אהלך׃


<< Job 16 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible