איוב 15

<< איוב 15 >>
Job 15 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויען אליפז התימני ויאמר׃

2 החכם יענה דעת־רוח וימלא קדים בטנו׃

3 הוכח בדבר לא יסכון ומלים לא־יועיל בם׃

4 אף־אתה תפר יראה ותגרע יחה לפני־אל׃

5 כי יאלף עונך פיך ותבחר לשון ערומים׃

6 ירשיעך פיך ולא־אני ושפתיך יענו־בך׃

7 הראישון אדם תולד ולפני גבעות חוללת׃

8 הבסוד אלוה תשמע ותגרע אליך חכמה׃

9 מה־ידעת ולא נדע תבין ולא־עמנו הוא׃

10 גם־שב גם־ישיש בנו כביר מאביך ימים׃

11 המעט ממך תנחמות אל ודבר לאט עמך׃

12 מה־יקחך לבך ומה־ירזמון עיניך׃

13 כי־תשיב אל־אל רוחך והצאת מפיך מלין׃

14 מה־אנוש כי־יזכה וכי־יצדק ילוד אשה׃

15 הן [בקדשו כ] (בקדשיו ק) לא יאמין ושמים לא־זכו בעיניו׃

16 אף כי־נתעב ונאלח איש־שתה כמים עולה׃

17 אחוך שמע־לי וזה־חזיתי ואספרה׃

18 אשר־חכמים יגידו ולא כחדו מאבותם׃

19 להם לבדם נתנה הארץ ולא־עבר זר בתוכם׃

20 כל־ימי רשע הוא מתחולל ומספר נים נצפנו לעריץ׃

21 קול־פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו׃

22 לא־יאמין וב מני־חשך [וצפו כ] (וצפוי ק) הוא אלי־חרב׃

23 נדד הוא ללחם איה ידע ׀ כי־נכון בידו יום־חשך׃

24 יבעתהו צר ומצוקה תתקפהו כמלך ׀ עתיד לכידור׃

25 כי־נטה אל־אל ידו ואלש־די יתגבר׃

26 ירוץ אליו בצואר בעבי גבי מגניו׃

27 כי־כסה פניו בחלבו ויעש פימה עלי־כסל׃

28 וישכון ׀ ערים נכחדות בתים לא־ישבו למו אשר התעתדו לגלים׃

29 לא־יעשר ולא־יקום חילו ולא־יטה לארץ מנלם׃

30 לא־יסור ׀ מני־חשך ינקתו תיבש שלהבת ויסור ברוח פיו׃

31 אל־יאמן [בשו כ] (בשיו ק) נתעה כיש־וא תהיה תמורתו׃

32 בלא־יומו תמלא וכפתו לא רעננה׃

33 יחמס כגפן בסרו וישלך כזית נצתו׃

34 כי־עדת חנף גלמוד ואש אכלה אהלי־שחד׃

35 הרה עמל וילד און ובטנם תכין מרמה׃ ס


<< Job 15 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible