איוב 14

<< איוב 14 >>
Job 14 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע־רגז׃

2 כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד׃

3 אף־על־זה פקחת עינך ואתי תביא במשפט עמך׃

4 מי־יתן טהור מטמא לא אחד׃

5 אם חרוצים ׀ ימיו מספר־חדשיו אתך [חקו כ] (חקיו ק) עשית ולא יעבור׃

6 שעה מעליו ויחדל עד־ירצה כשכיר יומו׃

7 כי יש לעץ תקוה אם־יכרת ועוד יחליף וינקתו לא תחדל׃

8 אם־יזקין בארץ שרשו ובעפר ימות גזעו׃

9 מריח מים יפרח ועשה קציר כמו־נטע׃

10 וגבר ימות ויחלש ויגוע אדם ואיו׃

11 אזלו־מים מני־ים ונהר יחרב ויבש׃

12 ואיש שכב ולא־יקום עד־בלתי מים לא יקיצו ולא־יערו משנתם׃

13 מי יתן ׀ בשאול תצפנני תסתירני עד־שוב אפך תשית לי חק ותזכרני׃

14 אם־ימות גבר היחיה כל־ימי צבאי איחל עד־בוא חליפתי׃

15 תקרא ואנכי אענך למעשה ידיך תכסף׃

16 כי־עתה צעדי תספור לא־תשמור על־חטאתי׃

17 חתם בצרור פשעי ותטפל על־עוני׃

18 ואולם הר־נופל יבול וצור יעתק ממקמו׃

19 אבנים ׀ שחקו מים תשטף־ספיחיה עפר־ארץ ותקות אנוש האבדת׃

20 תתקפהו לנצח ויהלך משנה פניו ותשלחהו׃

21 יכבדו בניו ולא ידע ויצערו ולא־יבין למו׃

22 אך־בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל׃ פ


<< Job 14 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible