איוב 13

<< איוב 13 >>
Job 13 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 הן־כל ראתה עיני שמעה אזני ותבן לה׃

2 כדעתכם ידעתי גם־אני לא־נפל אנכי מכם׃

3 אולם אני אל־שדי אדבר והוכח אל־אל אחפץ׃

4 ואולם אתם טפלי־שקר רפאי אלל כלכם׃

5 מי־יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה׃

6 שמעו־נא תוכחתי ורבות שפתי הקשיבו׃

7 הלאל תדברו עולה ולו תדברו רמיה׃

8 הפניו תשאון אם־לאל תריבון׃

9 הטוב כי־יחקר אתכם אם־כהתל באנוש תהתלו בו׃

10 הוכח יוכיח אתכם אם־בסתר פנים תשאון׃

11 הלא אתו תבעת אתכם ופחדו יפל עליכם׃

12 זכרניכם משלי־אפר לגבי־חמר גביכם׃

13 החרישו ממני ואדברה־אני ויעבר עלי מה׃

14 על־מה ׀ אשא בשרי בשני ונפשי אשים בכפי׃

15 הן יקטלני [לא כ] (לו ק) איחל אך־דרכי אל־פניו אוכיח׃

16 גם־הוא־לי לישועה כי־לא לפניו חנף יבוא׃

17 שמעו מוע מלתי ואחותי באזניכם׃

18 הנה־נא ערכתי משפט ידעתי כי־אני אצדק׃

19 מי־הוא יריב עמדי כי־עתה אחריש ואגוע׃

20 אךש־תים אל־תעש עמדי אז מפניך לא אסתר׃

21 כפך מעלי הרחק ואמתך אל־תבעתני׃

22 וקרא ואנכי אענה או־אדבר והשיבני׃

23 כמה לי עונות וחטאות פשעי וחטאתי הדיעני ׃

24 למה־פניך תסתיר ותחשבני לאויב לך׃

25 העלה נדף תערוץ ואת־קש יבש תרדף׃

26 כי־תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי׃

27 ותשם בסד ׀ רגלי ותשמור כל־ארחותי על־שרשי רגלי תתחקה׃

28 והוא כרקב יבלה כבגד אכלו עש׃


<< Job 13 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible