איוב 12

<< איוב 12 >>
Job 12 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויען איוב ויאמר׃

2 אמנם כי אתם־עם ועמכם תמות חכמה׃

3 גם־לי לבב ׀ כמוכם לא־נפל אנכי מכם ואת־מי־אין כמו־אלה׃

4 שחק לרעהו ׀ אהיה קרא לאלוה ויענהו חוק צדיק תמים׃

5 לפיד בוז לעשתות שאנן נכון למועדי רגל׃

6 ישליו אהלים ׀ לשדדים ובטחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו׃

7 ואולם שאל־נא בהמות ותרך ועוף השמים ויגד־לך׃

8 או שיח לארץ ותרך ויספרו לך דגי הים׃

9 מי לא־ידע בכל־אלה כי יד־יהוה עשתה זאת׃

10 אשר בידו נפש כל־חי ורוח כל־בשר־איש׃

11 הלא־אזן מלין תבחן וחך אכל יטעם־לו׃

12 בישישים חכמה וארך ימים תבונה׃

13 עמו חכמה וגבורה לו עצה ותבונה׃

14 הן יהרוס ולא יבנה יסגר על־איש ולא יפתח׃

15 הן יעצר במים ויבשו וישלחם ויהפכו ארץ׃

16 עמו עז ותושיה לו שגג ומשגה׃

17 מוליך יועצים שולל ושפטים יהולל׃

18 מוסר מלכים פתח ויאסר אזור במתניהם׃

19 מוליך כהנים שולל ואתנים יסלף׃

20 מסיר פה לנאמנים וטעם זקנים יקח׃

21 שופך בוז על־נדיבים ומזיח אפיקים רפה׃

22 מגלה עמקות מני־חשך ויצא לאור צלמות׃

23 משגיא לגוים ויאבדם שטח לגוים וינחם׃

24 מסיר לב ראשי עם־הארץ ויתעם בתהו לא־דרך׃

25 ימששו־חשך ולא־אור ויתעם כשכור׃


<< Job 12 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible