איוב 11

<< איוב 11 >>
Job 11 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויען צפר הנעמתי ויאמר׃

2 הרב דברים לא יענה ואם־איש שפתים יצדק׃

3 בדיך מתים יחרישו ותלעג ואין מכלם׃

4 ותאמר זך לקחי ובר הייתי בעיניך׃

5 ואולם מי־יתן אלוה דבר ויפתח שפתיו עמך׃

6 ויגד־לך ׀ תעלמות חכמה כי־כפלים לתושיה ודע כי־ישה לך אלוה מעונך׃

7 החקר אלוה תמצא אם עד־תכלית שדי תמצא׃

8 גבהי מים מה־תפעל עמקה משאול מה־תדע׃

9 ארכה מארץ מדה ורחבה מני־ים׃

10 אם־יחלף ויסגיר ויקהיל ומי ישיבנו׃

11 כי־הוא ידע מתי־שוא וירא־און ולא יתבונן׃

12 ואיש נבוב ילבב ועיר פרא אדם יולד׃

13 אם־אתה הכינות לבך ופרשת אליו כפך׃

14 אם־און בידך הרחיקהו ואל־תשכן באהליך עולה׃

15 כי־אז ׀ תשא פניך ממום והיית מצק ולא תירא׃

16 כי־אתה עמל תשכח כמים עברו תזכר׃

17 ומצהרים יקום חלד תעפה כבקר תהיה׃

18 ובטחת כי־יש תקוה וחפרת לבטח תשכב׃

19 ורבצת ואין מחריד וחלו פניך רבים׃

20 ועיני רשעים תכלינה ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח־נפש׃ פ


<< Job 11 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible