איוב 10

<< איוב 10 >>
Job 10 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 נקטה נפשי בחיי אעזבה עלי שיחי אדברה במר נפשי׃

2 אמר אל־אלוה אל־תרשיעני הודיעני על מה־תריבני׃

3 הטוב לך ׀ כי־תעשק כי־תמאס יגיע כפיך ועל־עצת רשעים הופעת׃

4 העיני בשר לך אם־כראות אנוש תראה׃

5 הכימי אנוש ימיך אםש־נותיך כימי גבר׃

6 כי־תבקש לעוני ולחטאתי תדרוש׃

7 על־דעתך כי־לא ארשע ואין מידך מציל׃

8 ידיך עצבוני ויעשוני יחד סביב ותבלעני׃

9 זכר־נא כי־כחמר עשיתני ואל־עפר תשיבני׃

10 הלא כחלב תתיכני וכגבנה תקפיאני׃

11 עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תסככני׃

12 חיים וחסד עשית עמדי ופקדתך שמרה רוחי׃

13 ואלה צפנת בלבבך ידעתי כי־זאת עמך׃

14 אם־חטאתי ושמרתני ומעוני לא תנקני׃

15 אם־רשעתי אללי לי וצדקתי לא־אשא ראשי שבע קלון וראה עניי׃

16 ויגאה כשחל תצודני ותשב תתפלא־בי׃

17 תחדש עדיך ׀ נגדי ותרב כעשך עמדי חליפות וצבא עמי׃

18 ולמה מרחם הצאתני אגוע ועין לא־תראני׃

19 כאשר לא־הייתי אהיה מבטן לקבר אובל׃

20 הלא־מעט ימי [יחדל כ] (וחדל ק) [ישית כ] (ושית ק) ממני ואבליגה מעט׃

21 בטרם אלך ולא אשוב אל־ארץ חשך וצלמות׃

22 ארץ עיפתה ׀ כמו אפל צלמות ולא סדרים ותפע כמו־אפל׃ פ


<< Job 10 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible